งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจผีเสื้อกลางวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจผีเสื้อกลางวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจผีเสื้อกลางวัน
นันทิยา รัตนจันทร์ นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

2 Order Lepidoptera แมลงที่มีปีกปกคลุมด้วยเกล็ด
ผีเสื้อกลางวันและกลางคืน (Butterfly and Moth) ความแตกต่างของผีเสื้อกลางวันและกลางคืน พฤติกรรมการหากิน และรูปร่างที่แตกต่างกัน อวัยวะที่แตกต่างกัน และใช้ในการจำแนก หนวด อวัยวะสืบพันธุ์

3 ผีเสื้อกลางวัน

4 Life Cycle

5 ความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ
ห่วงโซ่อาหาร เป็นผู้ถูกล่า ขบวนการย่อยสลาย การหมุนเวียนของธาตุอาหาร การถ่ายละอองเกสรพืช

6 บทบาทที่มีต่อมนุษย์ ทางตรง: อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์จากแมลง ทางอ้อม: การใช้เป็นดัชนีชี้วัดสภาพแวดล้อม

7 ปัจจัยการดำรงชีวิต แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น กระแสลม แหล่งที่อยู่อาศัย
ศัตรู อาหาร

8 อาหาร โป่งผีเสื้อ พืชอาหาร พืชอาหารของตัวเต็มวัย พืชอาหารของตัวหนอน
พืชอาหารของตัวหนอน กินพืชอาหารได้หลายชนิด กินพืชอาหารแบบเฉพาะเจาะจง

9 โป่งผีเสื้อ

10 วิธีการสำรวจ หลักการ อาศัยความสัมพันธ์ของผีเสื้อกับสิ่งแวดล้อม พืชอาหาร ในการตีความเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม หรือนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ประกอบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วิธีการ การสำรวจเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ (Checklist ) การใช้กับดักผีเสื้อ (Butterfly trap) การใช้แนวสำรวจ (Butterfly transect) ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ น.

11 Butterfly trap

12 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง
กล่องพลาสติก ปากกา/ดินสอ GPS

13 วิธีการเก็บผีเสื้อ การโฉบผีเสื้อ การทำให้ผีเสื้อสลบ
การเก็บรักษาผีเสื้อก่อนนำไปเซ็ต

14 การบันทึกข้อมูลในซองผีเสื้อ
สถานที่ วันที่ เดือน ปี , เวลา……….. ชื่อผู้เก็บ

15 .....ฝึกปฏิบัติ.....


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจผีเสื้อกลางวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google