งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เร่งรัดปฐมภูมิด้วย รพสต/ศสมแรงหนุนDHSเสริม IT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เร่งรัดปฐมภูมิด้วย รพสต/ศสมแรงหนุนDHSเสริม IT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เร่งรัดปฐมภูมิด้วย รพสต/ศสมแรงหนุนDHSเสริม IT
พล นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 ธันวาคม 2555

2 ภารกิจงานเร่งด่วน พัฒนาระบบฉุกเฉินเพื่อรองรับอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วง เทศกาลที่กำลังจะเข้ามาถึง การดูแลกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส ผ่านศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พึ่งได้และโครงการ EWEC การแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกันและการ บำบัดรักษา ให้เกิดการคัดกรองแบ่งกลุ่ม รูปแบบการ รักษา ตลอดจนการติดตามแบบใหม่ การปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการประชาชน เช่น การลดคิวและระยะเวลารอคอยการรับบริการของผู้ป่วย ประชาชนทุกครัวเรือนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ ติดต่อได้ทุกเวลา 2

3 ภารกิจงานเร่งด่วน การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล และกลุ่มโรคเช่น โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูงที่มีภาระ โรคแทรกซ้อนสูง การขยายการบูรณาการการจัดบริการผู้ป่วยที่ เป็นปัญหาสำคัญของประเทศของสามกองทุน เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง โครงการในพระราชดำริทุกโครงการ การทบทวนงบลงทุน DPL ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตรงต่อความต้องการ และการ จัดเตรียมงบประมาณปี 2557 ให้เสร็จภายใน มกราคม 2556 3

4

5 All people เป้าหมาย P&P “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” 6 D:พิการ
C:เด็ก A:ตั้งครรภ์ O:ผู้สูงอายุ N:โรคเรื้อรัง “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” 6

6 หน่วยงานรับผิดชอบ รพ.สต. รพช.+สสอ. รพศ./รพ.ท /สสจ. ตำบล/ศสม อำเภอ
จังหวัด เขตเครือข่ายบริการ ผู้ตรวจราชการฯ 9

7 กลไกบริหารนโยบาย รพสต./ศสม (ตำบล) รพช.+สสอ. เขตเครือข่าย รพศ./รพท..
กรรมการ ปฐมภูมิอำเภอ รพศ./รพท.. กรรมการ ปฐมภูมิจังหวัด เขตเครือข่าย กรรมการ ปฐมภูมิเขต 31 7

8 DHS *พลังขับเคลื่อนสุขภาพเข้มแข็ง*

9 ยุทธศาสตร์ดูแลประชาชน “ทุกคน ทุกประเด็น ทุกเวลา”

10 พื้นที่ (DHS) - ผอ.รพช. + สสอ. เป็นมิตร ใกล้ชิด
- ใช้อำเภอเป็นฐาน - ผอ.รพช. + สสอ. เป็นมิตร ใกล้ชิด - ทีมงาน รพช. + สสอ. เป็น ผู้สนับสนุน - รพ.สต. (ศสม.) เป็นผู้ปฏิบัติ เข็มแข็ง (POWER FULL)

11 ยุทธศาสตร์ 1 สร้างองค์กรนำขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพ
2 เสริมพลังผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 3 ประสาน/ร่วมมือ อปท “ร่วมใจ ทรงพลัง” 4 บูรณาการทุกภาคส่วน “เป็นหุ้นส่วน” 5 สร้างการมีส่วนร่วมชุมชน “เฝ้าระวัง”

12 ยุทธวิธีที่ 1 สร้างองค์กรนำ
1.1 “รวมคน รวมเงิน รวมงาน” พื้นที่อำเภอเป็นเป้าหมาย 1.2 สร้างการมีส่วนร่วมยั่งยืน “ร่วมดำเนินงาน ร่วมประเมิน ร่วมรับผิดชอบ” 1.3 เริ่มปฐมภูมิเชื่อมโยง 8 ประเด็น 1.4 ดูแลประชาชนจากครัวเรือน

13 ยุทธวิธีที่ 2 เสริมพลังผู้ปฏิบัติงาน
2.1 เสริมคน นสค : ปชก= 1 : 1250 2.2 เสริมทักษะ(ความรู้ ความสามารถ) 2.3 เสริมกำลัง พาหนะ IT โปรมือถือ 2.4 เสริมใจ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน 2.5 เสริมแนวทาง“ข้อมูลมีไว้ใช้ ประเมิน”

14 ยุทธวิธีที่ 3 ประสาน อปท. ”รวมใจ ทรงพลัง”
3.1 “ บทบาทใหม่ ภารกิจใหม่” 3.2 เป้าหมายชัดเจน “ทุกคน ทุกประเด็น ทุกเวลา” 3.3 เร่งรัดงาน “แบบหุ้นส่วน”

15 ยุทธวิธีที่ 4 บูรณาการทุกภาคส่วน
4.1 ระดมวิชาการ ทักษะ หนุนช่วยพื้นที่ 4.2 ร่วมกำหนดธงนำแบบมีส่วนร่วม “ทุกเรื่อง ทุกหน่วย ทุกปัญหา” 4.3 จัดแพทย์ที่ปรึกษา 1:12(พ.เวช)

16 ยุทธวิธีที่ 5 ชุมชนเฝ้าระวังภัยสุขภาพ
5.1 เชื่อมโยงปัญหาสู่การเฝ้าระวัง “ชุมชนเฝ้าระวังกันเอง” 5.2 ประชาชนมีบทบาทและมีโครงการ 5.3 ชุมชนกำหนดมาตรการทางสังคม

17 1 จัดองค์กร “ติดตาม ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ”
2 ประชาชน “ดี เสี่ยง ป่วย คือเป้าหมาย” 3 นสค เป็นญาติดูแลแบบ “หมอครอบครัว” 4 นสค มีแพทย์ที่ปรึกษา “ครู ผู้มีภารกิจ ร่วมดูแลครบวงจร” 5 จัดปรึกษา ปชช ถึง นสค ต่อหาแพทย์ 6 เติมทักษะ นสค สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง

18 ระบบ 1.หมอครอบครัว ปชช นสค พ.เชี่ยวชาญ พ.เวช เชื่อมโยง แนบแน่น 1:1,250
มีความสามารถ มีตัวช่วย กำลังใจ ปชช พ.เชี่ยวชาญ เชื่อมโยง แนบแน่น พ.เวช 1:1 ตำบล ที่ปรึกษา อารมณ์ปฐมภูมิ

19 2. CARE (ดูแลด้วยหัวใจ) 2.1 C onsultation
2.2 A tele hosp nearby 2.3 R emote monitor and home 2.4 E xtend personel Health promotion program

20 - ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ - พบหมอใกล้ตัว ทั่วถึงออนไลน์
- ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ พบหมอใกล้ตัว ทั่วถึงออนไลน์ ดูแลถึงบ้าน เบิกบานถ้วนทั่ว แผนส่งเสริมสุขภาพ รายคน ชุมชน ร่วมแรงแข็งขัน

21 C=Consultation 24x7 C = Consultation 24x7 1:1250 1:12 Pop 15000
นสค. แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว นสค. แพทย์เฉพาะทาง แพทย์เฉพาะทาง ประชาชน ประชาชน Pop 15000 “ ประชาชน มีญาติเป็นหมอ” 23

22 C=Consultation 24x7 C = Consultation 24x7 3,500 55 ล้าน 44,000
นสค. แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว นสค. แพทย์เฉพาะทาง แพทย์เฉพาะทาง ประชาชน ประชาชน 3,500 55 ล้าน 44,000 “ ประชาชน มีญาติเป็นหมอ” 23

23 A=A Tele-Doctor@Hospital Nearby
หมอ ออนไลน์ MOPH 21 June 2012 24

24 หมอครอบครัว ประจำตัวทุกครัวเรือน
R=Remote Monitor&Follow หมอครอบครัว ประจำตัวทุกครัวเรือน 27

25 E=Extended Personal Health care Program
แผนสุขภาพรายคน เตือนด้วย SMS 28

26 ๒.ควบรวม เล็ก กลางในตำบล ๓.ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
จัดทีม P&P ๑.เดี่ยว รพ.สต.ขนาดใหญ่ ๒.ควบรวม เล็ก กลางในตำบล ๓.ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพช.,รพท. , รพศ.) ประชากร ๖,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ คน 10

27 Empower+Strengthening
คุณภาพทีม P&P เติมคน - ๑:๑๒๕๐ เติมสมอง - ความรู้/ทักษะ เติมกำลัง – ยานพาหนะ,IT/โทรศัพท์ เติมใจ-ความมั่นคง/ค่าตอบแทน Empower+Strengthening 11

28 กรอบงาน ๓ ระยะ ๑ ต.ค.๕๕ เร่งรัดระยะที่ ๒ ๑ เม.ย.๕๖ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน
ดำเนินการทันที ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐ ศสม. ๑ ต.ค.๕๕ เร่งรัดระยะที่ ๒ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑ เม.ย.๕๖ เร่งรัดระยะที่ ๓ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑ ต.ค.๕๖ 12

29 ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ๑ ต.ค.๕๕ คนพร้อม งานเดิน ๒๐,๐๐๐ ม. ๑,๐๐๐ ศสม.
คนพร้อม งานเดิน ๑.๑.รพ.สต.นำร่อง ๑,๐๐๐ แห่ง เร่งรัดทุกหมู่บ้าน ๑.๒.เครือข่ายรพ.สต.(ต)เร่งรัดทุกตำบล ๑ หมู่บ้าน ๑.๓.ทุกอำเภอ นำร่อง ๑ ตำบล ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๔.ทุกจังหวัด นำร่อง ๑ อำเภอ ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๕.ศูนย์สุขภาพ ทุกศูนย์ชุมชน 13

30 ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ๑ ต.ค.๕๕ คนพร้อม งานเดิน ๑๘๗ ม. ๑๐ ศสม.
ตัวอย่าง จ.ปฐมภูมิ ๑ ต.ค.๕๕ ๑๘๗ ม. ๑๐ ศสม. คนพร้อม งานเดิน ๗ อ.๕๖ ต. ๕๘๐ม. ๑.๑.รพ.สต.นำร่อง ๑๑ แห่ง เร่งรัด ๖๐ หมู่บ้าน ๑.๒.เครือข่ายรพ.สต.(๓๓ ต)เร่งรัด ๓๘ หมู่บ้าน ๑.๓.ทุกอำเภอ รวม ๖ ตำบล รวม ๔๔ หมู่บ้าน ๑.๔.จังหวัด นำร่อง ๑ อำเภอ รวม ๔๕ หมู่บ้าน ๑.๕.ศูนย์สุขภาพ ๑๐ ศูนย์ชุมชน 13

31 เร่งรัด ระยะที่ ๒ ๑ เม.ย.๕๖ คนพร้อม งานเดิน ๒๕,๐๐๐ ม.
คนพร้อม งานเดิน ๑ เม.ย.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๒.๑ เครือข่ายรพ.สต(ต)ทุกตำบล“เพิ่มอีก ๒ หมู่บ้าน” ๒.๒ ทุกอำเภอ เพิ่มอีก ๒ ตำบล(ครบทุกหมู่บ้าน) ๒.๓ ทุกจังหวัดพัฒนาเพิ่ม ๒ อำเภอ(ครบทุกหมู่บ้าน) 14

32 เร่งรัด ระยะที่ ๒ ๑ เม.ย.๕๖ คนพร้อม งานเดิน ๒๓๔ ม.
คนพร้อม งานเดิน ๑ เม.ย.๕๖ ๒๓๔ ม. ตัวอย่าง จ.ปฐมภูมิ ๒.๑ เครือข่ายรพ.สต อีก ๒ ม รวม ๘๐ หมู่บ้าน ๒.๒ ทุกอำเภอ อีก ๒ ต รวม ๘๔ หมู่บ้าน ๒.๓ จังหวัดเพิ่ม ๒ อำเภอ รวม ๗๐ หมู่บ้าน) 14

33 เร่งรัด ระยะที่ ๓ ๑ ต.ค.๕๖ คนพร้อม งานเดิน ๒๕,๐๐๐ ม.
คนพร้อม งานเดิน ๑ ต.ค.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๓.๑ เครือข่ายรพ.สต(ต)ที่เหลือ ครบทุกหมู่บ้าน ๓.๒ ทุกอำเภอ เพิ่มครบทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ ๓.๓ ทุกจังหวัด เพิ่มครบทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ 15

34 เร่งรัด ระยะที่ ๓ ๑ ต.ค.๕๖ คนพร้อม งานเดิน ๑๕๙ ม.
คนพร้อม งานเดิน ๑ ต.ค.๕๖ ๑๕๙ ม. ตัวอย่าง จ.ปฐมภูมิ ๓.๑ เครือข่ายรพ.สต(ต)ที่เหลือ ๘๕ หมู่บ้าน ๓.๒ ทุกอำเภอ ครบทุกหมู่บ้าน ๗๔ หมู่บ้าน ๓.๓ ทุกจังหวัด ขยายครบถ้วนทุกหมู่บ้านแล้ว 15

35 W E C A N D O นโยบายส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรค ปี ๕๖ เด็ก
รายบุคคล -พฤติกรรมเสี่ยง -อุบัติเหตุ -มะเร็งตับ -จิตเวช รพศ. รพท. รพช. W ศูนย์สุขภาพ เด็ก -ดญ.แม่ -อ้วน -เหล้าบุหรี่ ประชาชน สุขภาพดีถ้วนหน้า E นโยบาย นสค. มี 5 ทักษะ ศูนย์สุขภาพ สตรี -พัฒนาการเด็ก -ศูนย์เด็ก -สุขภาพฟัน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รพ.สต. C ศสม. สร้างสุขภาพ ศูนย์สุขภาพ ผู้สูงอายุ -การตั้งครรภ์ -มะเร็งปากมดลูก -มะเร็งเต้านม A ศูนย์ฟื้นฟู ผู้พิการ N เบาหวาน ความดัน D ผู้พิการพึ่งตนเอง อสม. O ผู้สูงอายุครบวงจร 18 35 35

36 ประเด็น 1. รายบุคคล รวม 19 ประเด็น W- HIV ลดลง สตรีตรวจเต้านมเอง
1. รายบุคคล รวม 19 ประเด็น W- HIV ลดลง สตรีตรวจเต้านมเอง สตรีตรวจ CA Cx E- เหล้า / บุหรี่/ฟันผุ เด็กหญิงแม่ นักเรียนอ้วน นร.ชายใช้Condom C- โรคหัด เด็กพัฒนาการสมวัย เด็กจมน้ำตายลดลง A-ANC 12 w/QANC MMR/IMR N-DM / HT D-พิการ พึ่งตัวเอง O-สูงอายุ ครบวงจร

37 ประเด็น 2. พัฒนาหน่วยสนับสนุนใน รพช + เวชกรรม + พื้นที่ รวม 9 ประเด็น 2.1 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 2.2 ห้องคลอดคุณภาพ คลินิก NCD คุณภาพพึ่งได้ 2.4 ศูนย์ปรึกษาคุณภาพ 2.5 ศูนย์ผู้สูงอายุ / พิการ DHS เครือข่ายอำเภอเข้มแข็ง สถานบริการปลอดบุหรี่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม)คุณภาพ โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม

38 เป้าหมาย P&P ปี ๕๖ กลุ่ม/ประเด็น ภารกิจรายประเด็น นสค. ๑ คนดูแลประชากร ๑ : ๑,๒๕๐ คน เครือข่าย รพ.สต. ดูแล๘,๐๐๐ คน ประเทศ ๖๕ ล้านคน W (๖๖%) วัยแรงงาน -พฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ, มะเร็งตับ,จิตเวช ๘๒๕ ๕๓๐๐ ๔๓ E (๑๓%) วัยเรียน/รุ่น -ดญ.แม่-อ้วน -เหล้า ,บุหรี่ ๑๖๐ ๑,๐๐๐ ๘.๕ C (๘ %) เด็ก๐-๕ ปี -เด็กปฐมวัย -สุขภาพฟัน ๑๐๐ ๖๕๐ ๕ ล. A (๒๐%) หญิงตั้งครรภ์ มะเร็งปากมดลูก -หญิงตั้งครรภ์ -มะเร็งมดลูก มะเร็งเต้านม ๑๔ ๒๕๐ ๙๐ ๑๓ ล. N เบาหวาน ความดัน -เบาหวาน -ความดัน ๖๐ ๔๐๐ ๓.๒๕ D (๒ %) ผู้พิการ -ผู้พิการพึ่งตนเอง ๒๔ ๑.๓ O (๑๓%) ผู้สูงอายุ -ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร 29

39 เริ่มจากแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ
ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน S L M

40 สร้างโครงการด้วย 7 กิจกรรมที่สามารถตอบสนองได้ทุกแผนงาน
7 โครงการที่สร้างเพื่อตอบสนอง ได้ทุกแผนงาน กลุ่มแผนงาน โครงการ

41 * บูรณาการแผนงานจากแหล่งต่างๆของระบบปฐมภูมิ เข้าเป็นแผนสุขภาพตำบลแล้วตอบสนองด้วย 7 โครงการ

42 การบริหารจัดการ IT และ DATA center
1 นสค.เยี่ยม 19 ประเด็น 43 แฟ้ม N.book 2 รวม รพสต/ศสม อ.จ. ขึ้น I-Cloud 3 ประชาชนโทรฯหา นสค 4นสคมีแพทย์ที่ปรึกษา(พ.เวชศาสตร์) ติดต่อกันด้วย IT 5พ.เวชศาสตร์ปรึกษาพ.เชี่ยวชาญทาง IT 6 DHS เตือนประชาชนด้วย SMS 7.ประชาชนมีแผนดูแลสุขภาพ 5 อ

43 We came from GOD to help people ?
“ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” We came from GOD to help people ? จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เร่งรัดปฐมภูมิด้วย รพสต/ศสมแรงหนุนDHSเสริม IT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google