งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ปีงบประมาณ 2556 นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

2 วิสัยทัศน์ ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน

3 ภารกิจงานเร่งด่วน พัฒนาระบบฉุกเฉินเพื่อรองรับอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่กำลังจะเข้ามาถึง การดูแลกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ผ่านศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พึ่งได้และโครงการ EWEC การแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกันและการบำบัดรักษา ให้เกิดการคัดกรองแบ่งกลุ่ม รูปแบบการรักษา ตลอดจนการติดตามแบบใหม่ การปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการประชาชน เช่น การลดคิวและระยะเวลารอคอยการรับบริการของผู้ป่วย ประชาชนทุกครัวเรือนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ ติดต่อได้ทุกเวลา 3

4 ภารกิจงานเร่งด่วน การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล และกลุ่มโรคเช่น โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูงที่มีภาระโรคแทรกซ้อนสูง การขยายการบูรณาการการจัดบริการผู้ป่วยที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศของสามกองทุน เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง โครงการในพระราชดำริทุกโครงการ การทบทวนงบลงทุน DPL ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตรงต่อความต้องการ และการจัดเตรียมงบประมาณปี 2557 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2556 4

5

6 Next Step กำหนดทิศทาง P&P ผู้ตรวจฯ ผู้ตรวจฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ ผู้ตรวจฯ
5

7 All people เป้าหมาย P&P “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” 6 D:พิการ
C:เด็ก A:ตั้งครรภ์ O:ผู้สูงอายุ N:โรคเรื้อรัง “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” 6

8 หุ้นส่วนนโยบาย P&P. คนไทยสุขภาพดี ถ้วนหน้า 7

9 ๑๒ เขตพื้นที่ ทีมงาน P&P 8 เขต ๑ เขต ๑๒ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๑๑ เขต ๔
เขต ๑๐ เขต ๕ เขต ๖ เขต ๙ เขต ๗ เขต ๘ 8

10 หน่วยงานรับผิดชอบ รพ.สต. กลุ่มเขตบริการ รพช.+สสอ. รพศ./รพ.ท /สสจ. ตำบล
อำเภอ รพศ./รพ.ท /สสจ. จังหวัด กลุ่มเขตบริการ ผู้ตรวจราชการฯ 9

11 ๒.ควบรวม เล็ก กลางในตำบล ๓.ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
จัดทีม P&P ๑.เดี่ยว รพ.สต.ขนาดใหญ่ ๒.ควบรวม เล็ก กลางในตำบล ๓.ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพช.,รพท. , รพศ.) ประชากร ๖,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ คน 10

12 Empower+Strengthening
คุณภาพทีม P&P เติมคน - ๑:๑๒๕๐ เติมสมอง - ความรู้/ทักษะ เติมกำลัง – ยานพาหนะ,IT/โทรศัพท์ เติมใจ-ความมั่นคง/ค่าตอบแทน Empower+Strengthening 11

13 กรอบงาน ๓ ระยะ ๑ ต.ค.๕๕ เร่งรัดระยะที่ ๒ ๑ เม.ย.๕๖ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน
ดำเนินการทันที ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐ ศสม. ๑ ต.ค.๕๕ เร่งรัดระยะที่ ๒ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑ เม.ย.๕๖ เร่งรัดระยะที่ ๓ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑ ต.ค.๕๖ 12

14 ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ๑ ต.ค.๕๕ คนพร้อม งานเดิน ๒๐,๐๐๐ ม. ๑,๐๐๐ ศสม.
คนพร้อม งานเดิน ๑.๑.รพ.สต.นำร่อง ๑,๐๐๐ แห่ง เร่งรัดทุกหมู่บ้าน ๑.๒.เครือข่ายรพ.สต.(ต)เร่งรัดทุกตำบล ๑ หมู่บ้าน ๑.๓.ทุกอำเภอ นำร่อง ๑ ตำบล ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๔.ทุกจังหวัด นำร่อง ๑ อำเภอ ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๕.ศูนย์สุขภาพ ทุกศูนย์ชุมชน 13

15 เร่งรัด ระยะที่ ๒ ๑ เม.ย.๕๖ คนพร้อม งานเดิน ๒๕,๐๐๐ ม.
คนพร้อม งานเดิน ๑ เม.ย.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๒.๑ เครือข่ายรพ.สต(ต)ทุกตำบล“เพิ่มอีก ๒ หมู่บ้าน” ๒.๒ ทุกอำเภอ เพิ่มอีก ๒ ตำบล(ครบทุกหมู่บ้าน) ๒.๓ ทุกจังหวัดพัฒนาเพิ่ม ๒ อำเภอ(ครบทุกหมู่บ้าน) 14

16 เร่งรัด ระยะที่ ๓ ๑ ต.ค.๕๖ คนพร้อม งานเดิน ๒๕,๐๐๐ ม.
คนพร้อม งานเดิน ๑ ต.ค.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๓.๑ เครือข่ายรพ.สต(ต)ที่เหลือ ครบทุกหมู่บ้าน ๓.๒ ทุกอำเภอ เพิ่มครบทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ ๓.๓ ทุกจังหวัด เพิ่มครบทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ 15

17 อุปกรณ์ช่วยพึ่งตนเอง
แนวทาง P&P ปี 56 PP ประเด็น PP กลุ่มวัย ศูนย์เด็กเล็ก WCC คุณภาพ ANC คุณภาพ ส่งเสริมสุขภาพภาคใต้ เด็ก พัฒนาการ Health Card ฟันผุ ส่งเสริมสุขภาพสตรี บูรณาการกองทุนสตรี แม่ตาย แม่และเด็ก สตรี ศูนย์พึ่งได้ มะเร็งเต้านม/ปากมดลูก สุขภาพฟัน ตั้งครรภ์ สุขภาพจิต ดญ.แม่ อ้วน ทุพพลภาพ วัยเรียน/รุ่น 1 รร. 1 คลินิค บุหรี่/เหล้า พัฒนาบริการปฐมภูมิ มะเร็งตับ สุขภาพวัยทำงาน วัยทำงาน สุขภาพจิต 1 หมอ 1 รพ.สต. เบาหวาน/ความดัน 70 ปี ไม่มีคิว เพิ่มคุณภาพ รพ.สต. /ศสม. ผู้สูงอายุ ดุแล 3 กลุ่มครบวงจร ห้องน้ำผู้สูงอายุ ลดแออัด ผู้พิการ อุปกรณ์ช่วยพึ่งตนเอง 16

18 สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
NCD&อาหารปลอดภัย NCD อาหารปลอดภัย สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย อาหารปลอดภัย เบาหวาน/ความดัน อาหารสุขภาพ ลดหัวใจขาดเลือด อาหารฮาลาล ลดสมองขาดเลือด Primary GMP ลดโรคมะเร็ง ตลาดสด/แผงลอย หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ พิษสารเคมี ตำบลจัดการสุขภาพ 17

19 W E C A N D O นโยบายส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรค ปี ๕๖ เด็ก
รายบุคคล -พฤติกรรมเสี่ยง -อุบัติเหตุ -มะเร็งตับ -จิตเวช รพศ. รพท. รพช. W ศูนย์สุขภาพ เด็ก -ดญ.แม่ -อ้วน -เหล้าบุหรี่ ประชาชน สุขภาพดีถ้วนหน้า E นโยบาย นสค. มี 5 ทักษะ ศูนย์สุขภาพ สตรี -พัฒนาการเด็ก -ศูนย์เด็ก -สุขภาพฟัน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รพ.สต. C ศสม. สร้างสุขภาพ ศูนย์สุขภาพ ผู้สูงอายุ -การตั้งครรภ์ -มะเร็งปากมดลูก -มะเร็งเต้านม A ศูนย์ฟื้นฟู ผู้พิการ N เบาหวาน ความดัน D ผู้พิการพึ่งตนเอง อสม. O ผู้สูงอายุครบวงจร 18 19 19

20 ยุทธศาสตร์ดูแลประชาชน “ทุกคน ทุกประเด็น ทุกเวลา”

21 พื้นที่ (DHS) - ผอ.รพช. + สสอ. เป็นมิตรใกล้ชิด
- ใช้อำเภอเป็นฐาน - ผอ.รพช. + สสอ. เป็นมิตรใกล้ชิด - ทีมงาน รพช. + สสอ. เป็นผู้สนับสนุน - รพ.สต. (ศสม.) เป็นผู้ปฏิบัติเข็มแข็ง (POWER FULL)

22 DHS *พลังอำเภอเข้มแข็ง*

23 ระบบ 1.หมอครอบครัว ปชช นสค พ.เชี่ยวชาญ พ.เวช เชื่อมโยง แนบแน่น 1:1,250
มีความสามารถ มีตัวช่วย กำลังใจ ปชช พ.เชี่ยวชาญ เชื่อมโยง แนบแน่น พ.เวช 1:1 ตำบล ที่ปรึกษา อารมณ์ปฐมภูมิ

24 2. CARE (ดูแลด้วยหัวใจ) 2.1 C onsultation 2.2 A tele hope nearby 2.3 R emote monitor and home 2.4 E xtend personel Health promotion program

25 - ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ - พบหมอใกล้ตัว ทั่วถึงออนไลน์
- ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ พบหมอใกล้ตัว ทั่วถึงออนไลน์ ดูแลถึงบ้าน เบิกบานถ้วนทั่ว แผนส่งเสริมสุขภาพ รายคน ชุมชน ร่วมแรงแข็งขัน

26 ประเด็น 1. รายบุคคล จิตเวช W- มะเร็งตับ ฟัน E- เหล้า / บุหรี่
เด็กหญิงแม่ C- WCC / WBC A- ANC CA Cx / Breast N- DM / HT D- พิการ พึ่งตัวเอง O- สูงอายุ ครบวงจร

27 ประเด็น 2. พัฒนาหน่วยสนับสนุนใน รพช + เวชกรรม + พื้นที่ 2.1 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 2.2 ห้องคลอดคุณภาพ ศูนย์พึ่งได้ 2.4 ศูนย์ปรึกษา โรงเรียน. 1 คลีนิค 2.6 ศูนย์ผู้สูงอายุ / พิการ

28 C=Consultation เครือข่ายหมอ= นสค + แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว+แพทย์เฉพาะทางครอบครัว MOPH 21 June 2012 22

29 C=Consultation 24x7 C = Consultation 24x7 “ ประชาชน มีญาติเป็นหมอ” 23
นสค. แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว นสค. แพทย์เฉพาะทาง แพทย์เฉพาะทาง ประชาชน ประชาชน “ ประชาชน มีญาติเป็นหมอ” 23

30 A=A Tele-Doctor@Hospital Nearby
หมอ ออนไลน์ MOPH 21 June 2012 24

31 ประชาชนพบแพทย์ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลที่ รพ.สต.
MOPH 21 June 2012 25

32 R=Remote Monitor&Follow up@home
นสค. เยี่ยมบ้าน/ชุมชน 26

33 หมอครอบครัว ประจำตัวทุกครัวเรือน
R=Remote Monitor&Follow หมอครอบครัว ประจำตัวทุกครัวเรือน 27

34 E=Extended Personal Health care Program
นสค. สร้างสุข ทุกครัวเรือน 28

35 เป้าหมาย P&P ปี ๕๖ กลุ่ม/ประเด็น ภารกิจรายประเด็น นสค. ๑ คนดูแลประชากร ๑ : ๑,๒๕๐ คน เครือข่าย รพ.สต. ดูแล๘,๐๐๐ คน ประเทศ ๖๕ ล้านคน W (๖๖%) วัยแรงงาน -พฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ, มะเร็งตับ,จิตเวช ๘๒๕ ๕๓๐๐ ๔๓ E (๑๓%) วัยเรียน/รุ่น -ดญ.แม่-อ้วน -เหล้า ,บุหรี่ ๑๖๐ ๑,๐๐๐ ๘.๕ C (๘ %) เด็ก๐-๕ ปี -เด็กปฐมวัย -สุขภาพฟัน ๑๐๐ ๖๕๐ ๕ ล. A (๒๐%) หญิงตั้งครรภ์ มะเร็งปากมดลูก -หญิงตั้งครรภ์ -มะเร็งมดลูก มะเร็งเต้านม ๑๔ ๒๕๐ ๙๐ ๑๓ ล. N เบาหวาน ความดัน -เบาหวาน -ความดัน ๖๐ ๔๐๐ ๓.๒๕ D (๒ %) ผู้พิการ -ผู้พิการพึ่งตนเอง ๒๔ ๑.๓ O (๑๓%) ผู้สูงอายุ -ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร 29

36 กลไกบริหารนโยบาย สต. รพช.+สสอ. กลุ่มเครือข่าย รพศ./รพท.. (ตำบล)
กรรมการ ปฐมภูมิอำเภอ รพศ./รพท.. กรรมการ ปฐมภูมิจังหวัด กลุ่มเครือข่าย กรรมการ ปฐมภูมิเขต 31 36

37 We came from GOD to help people ?
“ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” We came from GOD to help people ? จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google