งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบทิศทางการพัฒนา เด็กและเยาวชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบทิศทางการพัฒนา เด็กและเยาวชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบทิศทางการพัฒนา เด็กและเยาวชน
สมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

2 ความท้าทายที่เผชิญ สังคมไทย = CHANGE ไม่แน่นเปราะบาง
โครงสร้างครอบครัวไทย พื้นที่ดี VS พื้นที่เลว สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มือถือคืออำนาจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แยกสี+เกาหลีจ๋า

3 กรอบแนวคิดในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แนวนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 ทิศทางที่มุ่งไป เด็กและเยาวชนต้อง........ มั่นคง ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง
แข็งแรง ร่างกายจิตใจ ดี วัฒนธรรม+ศีลธรรม+ประชาธิปไตย มีสุข EQ/สภาพแวดล้อม+ครอบครัว สร้างสรรค์ IQ, การมีส่วนร่วม คิดดี+ทำได้+ถ่ายทอดเป็น

5 การก้าวเดินสู่เป้าหมาย
พัฒนา+ปกป้อง+คุ้มครองเด็ก เสริมสร้างเจตคติ องค์ความรู้ และทักษะ ที่ถูกต้องให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาเด็ก สร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ครอบครัว ชุมชน และสังคม เหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้าง+เสริม พลังเครือข่าย

6 ใครต้องทำอะไร ระบบ มาตรฐานสร้างความร่วมมือ= นายอำนวย
ต้องรวมพลัง รัฐ+เอกชน+ประชาชน+ท้องถิ่น รัฐ ระบบ มาตรฐานสร้างความร่วมมือ= นายอำนวย ภาคประชาชน รู้ เข้าใจให้ความร่วมมือตรวจสอบ ภาคเอกชน เข้าใจ ร่วมใจ เต็มใจ ให้ทรัพยากร จัดการทรัพยากร มีแผนมียุทธศาสตร์ ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ให้ความรู้ เพื่อให้รู้ที่ถูกต้อง ใช้ในชีวิตได้

7 เด็ก+เยาวชนอยู่ตรงไหน
สังคมต้องใส่ใจ, ใส่ความรู้,ใส่ความอาทร ศูนย์กลางของการปกป้อง คุ้มครองพัฒนา มีส่วนร่วม ถ้าร่วมได้ ต้องให้พื้นที่+โอกาส สภาเด็กและเยาวชน กลุ่ม/ชมรม ฯลฯ

8 ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ
รัฐ ชัด คนทำงาน รู้ เครือข่าย ร่วม ท้องถิ่น เข้าใจ ภายใต้นโยบายและทิศทางที่ชัดเจน เป้าหมายที่มองเห็นร่วมกัน เด็กและเยาวชน มั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข สร้างสรรค์

9 ภาพยนตร์

10


ดาวน์โหลด ppt กรอบทิศทางการพัฒนา เด็กและเยาวชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google