งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย

2 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกันเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน

3 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัย หมายความว่า การประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจทำการตกลงกับผู้เช่าในการให้เช่าที่อยู่อาศัยโดยมีสถานที่ที่จัดแบ่งให้เช่าตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป

4 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่อยู่อาศัย หมายความว่า สถานที่ที่จัดขึ้นสำหรับการให้เช่าเพื่อเป็นที่พักอาศัย เช่น บ้าน อาคาร อาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงสถานที่พักตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้ประกอบธุรกิจ หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยโดยเรียกเงินค่าเช่าหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นเพื่อการเช่าจากผู้เช่า

6 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้เช่า หมายความว่า ผู้บริโภคซึ่งเช่าที่อยู่อาศัยเพื่อการพักอาศัยเป็นหลัก และการเช่านั้นต้องมิใช่เป็นการเช่าเพื่อให้เช่าช่วง ทั้งนี้ไม่รวมผู้บริโภคซึ่งเป็นนิติบุคคล

7 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เงินประกัน หมายความว่า เงินที่ผู้เช่ามอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นค่าประกันการเช่าที่อยู่อาศัย หรือค่าประกันความเสียหาย หรือเงินอื่นใดที่ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บจากผู้เช่าในลักษณะทำนองเดียวกัน

8 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สาระสำคัญและเงื่อนไขที่ต้องมี ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจออกหลักฐานการรับเงิน ชื่อและที่อยู่ของผู้เช่า ชื่อและสถานที่ตั้งของที่อยู่อาศัย

9 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สาระสำคัญและเงื่อนไขที่ต้องมี กำหนดระยะเวลาเช่าที่อยู่อาศัย โดยระบุวันเริ่มต้นการเช่า และวันสิ้นสุดการเช่า วันเดือนปีที่รับเงินประกัน

10 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สาระสำคัญและเงื่อนไขที่ต้องมี จำนวนเงินประกัน และข้อความว่า “ผู้เช่ามีสิทธิได้รับคืนเงินประกันทันทีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่าที่อยู่อาศัยหรือเมื่อสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเลิกกัน ” ลายมือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้มีอำนาจออก หลักฐานการรับเงิน

11 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ต้องไม่มีข้อความว่า ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิหักเงินประกันเป็นค่าเสียหายหรือค่าอื่นใด

12 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google