งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงานของ รัฐต่อสาธารณะ ประจำปี 2554 โดย กลุ่มงานมาตรฐาน สำนักพัฒนามาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงานของ รัฐต่อสาธารณะ ประจำปี 2554 โดย กลุ่มงานมาตรฐาน สำนักพัฒนามาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงานของ รัฐต่อสาธารณะ ประจำปี 2554 โดย กลุ่มงานมาตรฐาน สำนักพัฒนามาตรฐาน

2 ชื่อโครงการ : การวางผังพื้นที่เฉพาะ ชุมชนบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม่ สถานที่ตั้ง : หย่อมบ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม่ เจ้าของโครงการ : คณะทำงานวางผังพื้นที่ เฉพาะอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนามาตรฐาน ปีที่ดำเนินการ : 2553-2554 งบประมาณ : 650,000 บาท

3 2. รับฟังความคิดเห็นผู้นำแต่ ละชุมชน 3. ปรับปรุงแนวคิด และ จัดทำรายละเอียด วางผังแม่บท จัดทำ โครงการพัฒนา ออกแบบภูมิทัศน์ 4. รับฟังความคิดเห็นประชาชนแต่ละ ชุมชน 2 ครั้ง และระดับอำเภอ จัดทำร่างคู่มือแนวทางการพัฒนาชุมชน นำเสนอผังผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการอำนวยการโครงการอำเภอ กัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 1. สำรวจพื้นที่ที่จะวาง ผังพื้นที่เฉพาะ ทำแนวคิดการออกแบบ ชุมชน กิจกรรม

4 ผลงา น 5. จัดทำเอกสารคู่มือ ฉบับสมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงานของ รัฐต่อสาธารณะ ประจำปี 2554 โดย กลุ่มงานมาตรฐาน สำนักพัฒนามาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google