งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค /ว 100 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555

2 ประเภทการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
CF กันเงินเหลื่อมปี - ไม่มีหนี้ผูกพัน CX กันเงินเหลื่อมปี - มีหนี้ผูกพัน CK กันเงินเหลื่อมปี - เสมือนมีหนี้ผูกพัน เช่น การเวณคืนที่ดิน, คชจ.ดอกเบี้ย, ค่า K, เงินอุดหนุนทั่วไป จะต้องทำการสำรองเงินผ่าน Web online เลือกระบบการบริหารงบประมาณ (สง.01 สำรองเงิน)

3 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
1. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( เอกสารสำรองเงิน) 2. กรณีมีหนี้ผูกพัน (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค /ว ลงวันที่ 10 กันยายน 2551 (คู่มือกระบวนการ การกันเงินฯ) ที่ กค /ว 222 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 (คู่มือการสำรองเงินผ่าน Web Online)

4 1. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน CF หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
GFMIS Terminal GFMIS Web Online GFMIS Web Online CF หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ List และ Confirm ภายใน สิ้นกย. ของแต่ละปี หน่วยงานในสังกัด - List เอกสารสำรองเงินที่ต้องการกันเงินฯ สรุปเลขที่เอกสารดังกล่าวและส่งกองคลัง ต้นสังกัดรวบรวม เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ Confirm ภายในสิ้นกย. ของแต่ละปี

5 1. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

6 1. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตัวอย่างการบันทึก : กรณีงบลงทุน-ครุภัณฑ์ (CF)
0307 3,710,000 P4100 120602 ซื้อรถยนต์ตู้ประจำสำนักงาน 2 คัน

7 1. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตัวอย่างการบันทึก : กรณีงบลงทุน-ที่ดินสิ่งก่อสร้าง (CF) A006 2,000,000 P4100 1208 ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล

8 หนี้ที่ผู้ขายอยู่ในต่างประเทศ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
2. กรณีมีหนี้ผูกพัน การกันเงิน ก่อหนี้ภายในกย. จากการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และชำระหนี้ไม่ทันภายในปีงบประมาณ ดำเนินการ หน่วยงานที่จัดทำ PO หนี้ที่ผู้ขายอยู่ในต่างประเทศ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ GFMIS Terminal จัดทำ PO GFMIS Web Online สร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน Web Online List + Confirm ผ่าน GFMIS Terminal หรือระบบ GFMIS Web Online แล้วแต่กรณี - ภายในกย.แต่ละปี - PO 1 ฉบับ ≥ 50,000 บาท ถือว่า PO นั้นเป็นใบขอกันเงินฯ กรณีมีหนี้ผูกพัน โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องจัดทำใบขอกันเงินในระบบฯ อีก

9 2. กรณีมีหนี้ผูกพัน CK หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดที่เป็น
GFMIS Web Online GFMIS Terminal GFMIS Web Online CK หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดที่เป็น หน่วยเบิกจ่าย - List เอกสารสำรองเงินที่ต้องการกันเงินฯ สรุปเลขที่เอกสารดังกล่าวและส่งกองคลังต้นสังกัด เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ Confirm ภายในสิ้นกย. ของแต่ละปี GFMIS Terminal list และ confirm ภายในสิ้นกย. ของแต่ละปี

10 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีงบประมาณเบิกแทนกัน
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน หน่วยงานในสังกัด แจ้งรายละเอียดรายการที่ต้องการกันเงินฯ ในเอกสารแบบ 2 และส่งกองคลังต้นสังกัด เพื่อสร้างเอกสารสำรองเงิน และให้ ส่วนราชการผู้เบิกแทน กรณีมีหนี้ผูกพัน GFMIS Terminal GFMIS Web Online ส่วนราชการผู้เบิกแทน SC ส่วนราชการผู้เบิกแทน บันทึก PO ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นก.ย. ของแต่ละปี GFMIS Terminal List และ Confirm ผ่าน GFMIS Terminal ภายในสิ้นกย. ของแต่ละปี

11 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
การขยายฯ กรณีมีหนี้ผูกพัน การขยายฯ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

12 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน
ส่วนราชการมีการจัดทำ PO หน่วยงานไม่มีการจัดทำ PO เช่น รัฐวิสาหกิจ กทม. เมืองพัทยา เป็นต้น และกรณีที่มีการซื้อทรัพย์สินฯซึ่งต้องชำระเงินแก่ผู้ขายในต่างประเทศ ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ List และ Confirm เอกสารสำรองเงิน CX ภายในสิ้นเดือนกันยายนหรือมีนาคมของแต่ละปี หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ List และConfirm ภายในสิ้นเดือน กันยายน หรือ มีนาคม ของแต่ละปี ส่วนราชการในภูมิภาค (ไม่มี Terminal) - สรุปเลขที่เอกสารดังกล่าวและส่งกองคลังต้นสังกัด รวบรวม เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ Confirm ภายในสิ้นเดือนกันยายน หรือมีนาคมของแต่ละปี

13 การ LIST ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ (PO) (อส. 01)

14 การ LIST ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ (PO) (อส. 01)

15 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ต้นสังกัดส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ กทม. เมืองพัทยา เป็นต้น List และ Confirm เช่นเดียวกับการกันเงินฯ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

16 การ LIST ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (สง.02)

17 การ LIST ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (สง.02)

18 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีงบประมาณเบิกแทนกัน
กรณีมีหนี้ผูกพัน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ส่วนราชการผู้เบิกแทน (ไม่มีเครื่อง Terminal แจ้งต้นสังกัดส่วนกลาง Confirm เช่นเดียวกับการขยายเวลาฯ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ส่วนราชการผู้เบิกแทน (ไม่มีเครื่อง Terminal แจ้งต้นสังกัดส่วนกลาง Confirm เช่นเดียวกับการขยายเวลาฯ กรณีมีหนี้ผูกพัน

19 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
จบการบรรยาย สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี โทร โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google