งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรุณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรุณา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรุณา

2 หันหน้าทางขวา

3 หันหน้าทางซ้าย

4 มองคนนั่งข้างๆคุณ

5 ส่ง

6

7 แนะนำวิทยากร ชื่อ อาจารย์ อ้อ สุธาสินี สีขำ(กาญจนนิลบูรณ์ ) ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สถานที่ทำงาน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย การศึกษา จบปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประสบการณ์ทำงาน......วิทยากรลูกเสือชาวบ้าน, วิทยากรไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.), วิทยากรกรมการประมง, กรมตำรวจ,ทหาร อาจารย์พิเศษราชภัฏแพร่, วิทยากรชาวเขา และวิทยากรเรือนจำ ฯลฯ

8 แนะนำวิทยากร (ต่อ) งานพิเศษ(ที่เคยทำ) วิทยากรกระบวนการ, วิทยากรนันทนาการ,นักร้อง และ ดี เจ เบอร์โทร , อีเมล hotmail. Com

9 การบรรยาย วิชา…วิทยากรกระบวนการ
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการ ในการจัดการความรู้ทุนชุมชน วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ เวลา ที่ดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ โดย อาจารย์ อ้อ สุธาสินี

10 ความหมาย....วิทยากรกระบวนการ
ผู้ทำหน้าที่ช่วยให้สมาชิกในกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนประสบการณ์ ด้วยการใช้เทคนิค และกระบวนการ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นหัวใจสำคัญ วิธีการ บรรยายประกอบสื่อ และฝึกปฏิบัติ - กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ - การตั้งประเด็นคำถาม - การสรุปประเด็น

11 ทักษะสำคัญของวิทยากรกระบวนการ
ด้านการสื่อสาร การสร้างบรรยากาศ ทักษะการฟัง การตั้งประเด็นคำถาม

12 การคลี่คลายข้อขัดแย้ง การสรุปบทเรียน
การสังเกต การเสริมกำลังใจ การควบคุมประเด็น การคลี่คลายข้อขัดแย้ง การสรุปบทเรียน

13 สรุป เพื่อให้ผู้อบรมฯมีความรู้ และทักษะในการเป็นวิทยากรกระบวนการ
เทคนิคต่างๆ ที่ใช้เช่น เกม, เพลง, บัตรคำ, แผนที่ความคิด ,สุนทรีย์สนทนา, การหมุนสถานี, การคิดวิเคราะห์ (จ่ายตลาด) ,การจิตนาการ, SWOT( การหาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค์ และโอกาส ) ฯลฯ

14 ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ.(ข้อคิด)
โปรดติดตามตอนต่อไป......สำหรับวันนี้หมดเวลา..... สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กรุณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google