งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ “เกม” (Game)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้โดยใช้ “เกม” (Game)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ “เกม” (Game)
“เกม” เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด โดยให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกาและ เอาเนื้อหาข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น เกม วิธีการเล่นเกมและผลของการเล่นเกมมา ใช้ในการสรุปการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียน เกิด การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และผู้เรียนมี ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

2 วัตถุประสงค์ 1. ทำให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ความเครียด
2. ส่งเสริมการมีวินัย การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การทำงานเป็นทีม 3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ 4. สร้างความสนใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 5. เป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ โดยให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 6. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการสะท้อนคิดจากเกม

3 การเลือกเกมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2. เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรียน 3. เหมาะสมกับระยะเวลา สถานที่ ขนาด กลุ่มของผู้เรียน 4. อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ยุ่งยากในการจัดหาและมี จำนวนพอเพียง 5. ผู้เรียนมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง

4 ขั้นตอนการใช้เกมเพื่อจัดการเรียนรู้
1. กำหนดจุดมุ่งหมายการใช้เกมให้ชัดเจน 2. ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 2.1 บอกชื่อเกม 2.2 อธิบายวิธีการเล่นและกติกา 2.3 สาธิตให้ดูหรือให้ทดลองเล่น 2.4 ซักถามข้อสงสัย 3.5 เริ่มเล่น 3. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปหลังจบเกม 4. ประเมินผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์

5 ข้อจำกัดในการสอนโดยใช้เกม
1. ใช้เวลาดำเนินกิจกรรมมาก 2. ผู้สอนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการ สร้าง/เลือกเกมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ เรียนรู้ 3. ต้องเตรียมการมาก 4. ผู้สอนต้องมีทักษะในการนำอภิปรายที่มี ประสิทธิภาพ จึงจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้โดยใช้ “เกม” (Game)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google