งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์อ้อ สุธาสินี( ชุดที่ 19)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์อ้อ สุธาสินี( ชุดที่ 19)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์อ้อ สุธาสินี( ชุดที่ 19)
นำเสนอ..... ของฝากจาก... อาจารย์อ้อ สุธาสินี( ชุดที่ 19)

2 โดย...อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ
ชีวิตที่พอเพียง ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายไพชุมพล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย...อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ

3 บันใด 7 ขั้น สู่วิถีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจพอเพียง
จับประเด็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุปัญหา กำหนดขอบเขตเป้าหมายการแก้ไขปัญหา การตั้งปณิธาน การมุ่งมั่นดำเนินการตามปณิธาน การอดทน อดกลั่น และอดออม การละวางความทุจริต

4 กุญแจสำคัญ 5 ประการ สู่....ความอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
กุญแจดอกแรก มีสัมมาชีพ ( ประหยัด รู้จักออม ไม่ใช้จ่ายเกิดตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด ทำบัญชีครัวเรือน/ บัญชีรายรับ – รายจ่าย กุญแจดอกที่สอง ร่วมมือร่วมใจ จัดทำ และดำเนินการแผนชุมชน - ระเบิดจากข้างใน โดยชุมชน ของชุมชน และเพื่อชุมชน - อบต. ร่วมมือร่วมใจกับชุมชน ภาครัฐ และทุกภาคส่วนสังคม - จัดระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องกับความต้องการชุมชน กุญแจดอกที่สาม เสริมสร้างองค์การ การเงินชุมชนให้เข้มแข็ง เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ธนาคารหมู่บ้าน ฯลฯ

5 กุญแจดอกที่สี่ เป็นกัลยาณมิตร เรียนรู้ ถ่ายทอด ต้นแบบความพอเพียงระหว่างกัน
- สร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร เศรษฐกิจพอเพียง - รวมกลุ่มร่วมมือ และจัดเวทีการเรียนรู้ร่วมกัน - ตั้งศูนย์เรียนรู้ และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกัน ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซด์ วิทยุชุมชน ฯลฯ กุญแจดอกที่ห้า ใช้กุญแจทั้งสี่ดอกด้วยความพอเพียง

6

7

8

9 หวัง ลูกๆ พ่อ แม่ - ลูกเรียนสูงๆ มีชีวิตที่ดี - ลูกมีงานดีๆ ทำ
- เป็นที่พึงยามแก่เฒ่า ลูกๆ ทำงานหาเงิน ความเป็นจริง อยู่ในโลกของตนเอง/กลุ่ม อยู่อย่างสะดวกสบาย แบมือขอเงิน ไม่เห็นคุณค่าของเงิน/การทำงาน ไม่เข้าใจพ่อแม่ -ต่อสู้ ดิ้นรน ทั้งที่ ความรู้น้อย ทุนน้อย -เหนื่อยยาก อดทน อดกลั้น อดออม -เป็นหนี้ ขายทุกอย่าง -แอบบ่น แอบร้องไห้ กลัวลูกเห็น

10

11

12 การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทำงาน/ครอบครัว
ตัวเอง > เพื่อนร่วมงาน > กลุ่ม/ฝ่าย > หน่วยงาน/องค์กร - คนดี /สร้างสรรค์ - ความรอบรู้ในงาน ครอบครัว ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประหยัดอดออม เรียนรู้ อนุรักษ์ฯ เอื้ออาทร งานราชการมีระบบแบบแผนที่ชัดเจน

13 ไม่ต่างกัน จะวันนี้ วันไหน ก็ไม่ต่าง หากจะไป ตามทาง ที่เธอฝัน
จะวันนี้ วันไหน ก็ไม่ต่าง หากจะไป ตามทาง ที่เธอฝัน ไปวันนี้ พรุ่งนี้ ก็เหมือนกัน เพราะคนเจ็บ คือฉัน ไม่ใช่เธอ

14 หมดเวลาเข็มนาฬิกากำหนด จำต้องงดเสียงบรรเลงเสียที
หมดเวลา.... หมดเวลาเข็มนาฬิกากำหนด จำต้องงดเสียงบรรเลงเสียที หมดเวลา จำต้องลาน้องพี่ ให้โชคดี แล้วมีโอกาสพบกัน....

15 แล้วพบกันใหม่เมื่อคิดถึงกัน...

16 ได้รับการขอบคุณจาก อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์อ้อ สุธาสินี( ชุดที่ 19)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google