งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รางวัลผลงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รางวัลผลงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รางวัลผลงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ความเป็นมา ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากร และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักวิจัยที่ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศด้านการวิจัย จึงได้มีการมอบรางวัลแก่ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี พ.ศ เป็นต้นมา ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน นั้น จะเรียนเชิญคณาจารย์ในคณะฯ ที่ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานวิจัย หลักการและวิธีการพิจารณาผลงานวิจัย 1. คุณสมบัติของผลงานวิจัย ผลงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Indexed Journal) พิจารณาจากผลงานของปี ค.ศ. ที่ผ่านมา บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นชื่อแรก (first author) หรือเป็นผู้จัดทำบทความต้นฉบับ (corresponding author) ในผลงานวิจัย ผลงานวิจัย ดำเนินการวิจัยภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานวิจัย ระบุที่อยู่ของนักวิจัย เป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานวิจัย ไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ของผู้เสนอผลงานวิจัย ผลงานวิจัย ยังไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน 2. วิธีการพิจารณา พิจารณาเนื้อหาและความเหมาะสมของผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะแพทยศาสตร์ 3. เกณฑ์การตัดสิน มี 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย โดยพิจารณาจาก ความชัดเจน - ปัญหา (Research Question) – สมมุติฐาน (Hypothesis) – วัตถุประสงค์ ความถูกต้องและเหมาะสมในการทดลอง ออกแบบ เก็บข้อมูล และนำเสนอข้อมูล (Research Design) ความถูกต้องและน่าเชื่อถือในการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล (Validity and Reliability of Scientific Analysis) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามสมมุติฐาน (ตอบคำถาม) หรือขัดแย้งกับสมมุติฐาน (ไม่ตอบคำถาม) ด้วยเหตุผลและข้อมูลประกอบอย่างน่าเชื่อถือ ส่วนที่ 2 นวัตกรรมและผลกระทบ นวัตกรรม (Innovation) ของผลงาน ผลกระทบ (Impact) 4. ประเภทผลงานวิจัย เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ผลงานวิจัยประเภท Biomedical research ผลงานวิจัยประเภท Clinical research ผลงานวิจัยประเภท Behavioral research (ถ้ามี) 5. รางวัล แต่ละประเภท กำหนดไว้ 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่หรือเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่หรือเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่หรือเกียรติบัตร 6. การมอบรางวัล ผลงานที่ได้รับการตัดสิน รับมอบรางวัลในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ในเดือนตุลาคม ของทุกปี รางวัลนักวิจัยดีเด่น หลักการที่ใช้ในการพิจารณา ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ ที่มีค่า Impact Factor และระบุที่อยู่เป็น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ที่มีชื่อในผลงานวิจัย first author หรือ corresponding author และจัดส่งให้นักวิจัยยืนยันข้อมูลผลงาน ผลงานวิจัยไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาหลังปริญญา รางวัล สำหรับนักวิจัยคลินิก 1 รางวัล สำหรับนักวิจัยปรีคลินิก 1 รางวัล รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด หลักการที่ใช้ในการพิจารณา ฝ่ายวิจัย สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ที่เป็น (first author หรือ corresponding) ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus ในปี ค.ศ. 2011 นักวิจัยยืนยันข้อมูลผลงาน มอบรางวัลแก่ผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด รางวัล ประกอบด้วย ผลงานวิจัยประเภท original article อ้างอิงสูงสุดในปี 2011 ผลงานวิจัยประเภท review article อ้างอิงสูงสุดในปี 2011 รางวัลผลงานด้านการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมหรือแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน หลักการที่ใช้ในการพิจารณา เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่บุคลากรคณะแพทย์มีส่วนร่วมหลักในผลงาน หรือเป็น ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์โดยมีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เป็นชื่อแรก หรือผู้นิพนธ์ต้นฉบับ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาหลังปริญญา มีหลักฐานเชิงประจักษ์ของผลงานที่สามารถแสดงให้เห็นว่าผลงานนั้นมีการนำไปใช้ ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน หรือหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt รางวัลผลงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google