งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และอนามัยสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 และอนามัยสิ่งแวดล้อม
สถานที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มวัย เฉพาะเรื่อง

3 มาตรฐาน สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล ด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐาน สถานที่ทำงาน วัดส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ อื่น ๆ

4 คุณสมบัติของผู้เยี่ยมประเมินที่สำคัญ
1. นักวิชาการที่ต้องรู้รอบ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา ไม่ตกข่าว 2. มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีเทคนิค สื่อสารเชิงบวก และค้นหาข้อเท็จจริง 3. บุคลิกภาพที่เหมาะสมทั้งการพูด การแต่งกาย และการวางตน

5 คุณสมบัติของผู้เยี่ยมประเมินที่สำคัญ
4. พัฒนาแนวคิดของตนเองในเชิงระบบ (Systematic Thinking) เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินองค์กร ได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นธรรม 5. รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานทั้งจาก การนำเสนอ การซักถาม การสังเกต และจากเอกสารของหน่วยงาน 6. สามารถเขียนรายงาน เพื่อเป็นข้อมูล ในการนำเสนอ และการพิจารณาตัดสิน

6 ความสำคัญของการเขียนรายงาน
1. การจัดกรอบการเขียนรายงาน และหลักการเขียนภาษาไทย ที่เป็นหลักการทั่วไป 2. ส่วนเนื้อหา ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละมาตรฐานเป็นส่วนสำคัญที่สุดของรายงาน 3. ภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาระดับมาตรฐานทางวิชาการ หรือกึ่งวิชาการ ตามความเหมาะสม

7 ข้อสรุป 1. การมีแหล่งข้อมูลชัดเจนจากการรวบรวมที่สอดคล้องกับเรื่องที่จะเขียน 2. มีการจดบันทึกระหว่างเยี่ยมประกัน เพื่อเป็นข้อมูล และหลักฐานจากการค้นพบ และการซักถาม 3. จำแนกข้อมูลที่ได้ตามประเด็นต่าง ๆ แล้วจัดเป็นหมวดหมู่ 4. พิจารณาเลือกสรรเนื้อหาเฉพาะที่เป็นประโยชน์ 5. จัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบ แล้วเขียนรายงานตามลำดับความสำคัญนั้น

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt และอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google