งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศักยภาพความพร้อมเพื่อการแข่งขัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศักยภาพความพร้อมเพื่อการแข่งขัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศักยภาพความพร้อมเพื่อการแข่งขัน

2 ภาคใต้...มีอะไร?

3 หน่วยงานที่ต้องมีสำหรับเมืองชายแดน
C Customs (ศุลกากร) I Immigration (ตรวจคนเข้าเมือง) Q Quarantine (ตรวจพืช)

4 ความท้าทายของเมืองชายแดน
จำนวนและประเภทของบุคคลเข้า-ออก จำนวนและความหลากหลายของสินค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน การเคลื่อนย้ายแรงงานจากช่องว่างทางเศรษฐกิจ

5 เตรียมด่านชายแดนให้พร้อมรับ AEC
ความเสี่ยงจากภายนอก เตรียมตัวอย่างไร อัตราการเพิ่มขึ้นของสินค้าและนักท่องเที่ยว ทำให้บริการได้ไม่เต็มที่ เร่งรัดการขยายด่านทั้งโครงสร้างทางกายภาพและโครงสร้างการจัดการ การเมืองแทรกแซงการทำงานของนายด่านทำให้เป็นเพียงวาระการทำงานชั่วคราว มอบอำนาจการจัดการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ด่านของมาเลเซียมีความเข้มแข็งมาก เร่งรัดยกระดับด่านสะเดาให้ทัดเทียม อาชญากรรมในพื้นที่ สร้างมวลชนสัมพันธ์

6 ความพร้อมทางเศรษฐกิจ: มูลค่านำเข้า-ส่งออก ดุลการค้า 2556/2555
ที่มา: ด่านศุลกากรสะเดา

7 ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มา: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

8 จุดอ่อนของไทยกับการแข่งขันใน AEC
ประสิทธิภาพของภาคการผลิตต่ำ ขาดแรงงานจากค่านิยมที่ผิด การกระจุกตัวของพื้นที่ทางเศรษฐกิจ ต้องพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศ ขาดความเชื่อมโยงของสินค้าอุตสาหกรรมกับวัตถุดิบทางการเกษตร ที่มา:

9 ความพร้อมด้านการศึกษา

10 คุณภาพมหาวิทยาลัยไทย...พร้อมมั๊ย?

11 คุณภาพการศึกษาไทย ... ที่สุด
ที่มา: World Economic Forum

12 ภาษาอังกฤษ ... “ไม่ใช่ภาษาประจำชาติ”
ที่มา: ประชาชาติ

13 ความพร้อมทางสังคมและวัฒนธรรม

14 ความพร้อมของเมือง: หาดใหญ่ ... เมืองแห่ง MICE

15


ดาวน์โหลด ppt ศักยภาพความพร้อมเพื่อการแข่งขัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google