งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2557
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2557 13 กันยายน 2556

2 ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2556

3 โรคตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โรคที่ต้องรู้เร็วและควบคุมให้สงบโดยเร็ว
Avian Influenza Newcastle disease Foot and Mouth disease Rabies PRRS Swine fever EIA Tuberculosis Brucellosis

4 โรคตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โรคที่จะต้องควบคุมให้เกิดน้อยที่สุด
Duck plague Hemorrhagic septicemia Fowl cholera Black leg

5 โรคตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โรคระบาดที่จะต้องไม่ให้เกิดในประเทศ
Rinderpast BSE Nipah virus PPR

6 จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจโรคไข้หวัดนก
ตั้งแต่ปี พ.ศ จำนวนตัวอย่าง

7 จำนวนสัตว์ที่ส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้าในปี พ.ศ. 2555
จำนวนตัวอย่าง 146/795 สุนัข โค แมว

8 จำนวนสัตว์ที่ส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้าในปี พ.ศ. 2556
จำนวนตัวอย่าง 40/1116

9 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวนตัวอย่าง 2,416/3,872

10 ชนิดสัตว์โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวนตัวอย่าง 2,416/3,872

11 จำนวนโคที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อยไทป์ A ในปี พ.ศ. 2556
จำนวนสัตว์ 24/76

12 จำนวนโคที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อยไทป์ O ในปี พ.ศ. 2556
จำนวนสัตว์ 17/76 (สุกร 3 กระบือ 1) 35/76 = ?

13 จำนวนฝูงที่เป็นโรคบรูเซลโลสิสในปี พ.ศ. 2555
จำนวนฝูงที่เป็นบวก 19,180 ฝูง /4,273 (13.6%) /12,325 (4%) /2,243 (10%) (24.7%) /316 /653 (4.3%) จำนวนฝูง สัตว์ทั้งหมด 20,624 1,035,308 277,977 47,467 6,374

14 จำนวนสัตว์ที่เป็นโรคบรูเซลโลสิสในปี พ.ศ. 2555
% ตัวสัตว์ที่ตรวจพบ (101/8,122) 467,896 ตัวอย่าง (750/41,691) (134/7,882) (3,947/151,800) (1,201/258,401) จำนวนสัตว์ ทั้งหมด 557,841 6,333,816 1,241,896 491,779 54,221

15 จำนวนฝูงที่เป็นโรคบรูเซลโลสิสในปี พ.ศ. 2556
จำนวนฝูงที่เป็นบวก 16,747 ฝูง /9,842 (3.6%) /4,041 (5.4%) /1,644 (4%) (5.8%) /464 /756 (0.5%) จำนวนฝูง สัตว์ทั้งหมด 20,624 1,035,308 277,977 47,467 6,374

16 จำนวนสัตว์ที่เป็นโรคบรูเซลโลสิสในปี พ.ศ. 2556
% ตัวสัตว์ที่ตรวจพบ (69/8,980) 346,953 ตัวอย่าง (840/119,183) (45/7,224) (212/35,261) (568/176,305) จำนวนสัตว์ ทั้งหมด 557,841 6,333,816 1,241,896 491,779 54,221

17 โรคบรูเซลโลสิสในคน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2556
จำนวน 149 ราย (60 ราย แสดงอาการ, 89 ราย แสดงผลเลือดเป็นบวก) 88.59% 6.71%

18 เชื้อวัณโรคที่ติดคน Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis
Mycobacterium africanum Mycobacterium microti Mycobacterium canetti Mycobacterium caprae Mycobacterium pinnipedii

19 คู่มือการเก็บตัวอย่าง(ภาษาไทยและอังกฤษ)

20 คู่มือการผ่าซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง

21 โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (Zoonosis)

22 ส่งเรื่องนวัตกรรมการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่โดยไม่ใช้กระต่าย เพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556 รางวัลอื่นๆๆ เอกสารแนบ

23 แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557

24 Emerging and Re-emerging Diseases
- Rinderpest - Nipah viral encephalitis - African swine fever - Peste des petits ruminants (PPR) - BSE - West Nile virus - Bluetongue - Influenza - Atypical PRRS - Rift valley fever - FMD type C - Ebola - Vector born diseases - Schmallenberg virus - Maedi-Visna Virus (MVV) {Ovine progressive pneumonia }

25 Zoonosis - Avian Influenza - Rabies - Anthrax - Brucellosis - Q fever
- Tuberculosis - Trichinosis

26 โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9

27 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012

28 จำนวนคนที่ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 จำนวนคน 44/79 ซาอุดิอาระเบีย จอร์แดน การ์ตา สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ตูนิเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศส

29 FMD-OIE, UK QIA, Korea NIAH, Japan ANSES, France AEC AAHL, Australia
NIAH, Thailand AAHL, Australia

30 ความเชื่อมั่นห้องปฏิบัติการ
Standard Operating Procedure (SOP) Biosafety and Biosecurity ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2008

31 ด้านสุขภาพสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ของประเทศที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นศูนย์อ้างอิง ด้านสุขภาพสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ปณิธาน มุ่งมั่น เป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ในภูมิภาค มุ่งสู่ ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านระบบคุณภาพ มุ่งเป็น องค์กรสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

32 อนาคต เป็นเลิศทางวิชาการด้าน สุขภาพสัตว์ในระดับภูมิภาค
เป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านระบบคุณภาพ มีนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านระบบคุณภาพ ก้าวจากห้องปฏิบัติการคุณภาพ ISO เป็นหน่วยจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ISO เป็นห้องปฏิบัติการที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO เป็นห้องปฏิบัติตามหลักชีวอนามัย มอก. สร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ผลิตวัคซีนต้นแบบ ผลิตชุดทดสอบเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการและเพื่อการจำหน่าย ชุดทดสอบบรูเซโลสิส ชุดทดสอบโรค bouine leukosis

33 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google