งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

2 จ.นครพนม ตำบลนาแก้ว ตำบลเชียงสือ อ.เมือง สกลนคร ตำบลบ้านแป้น
ม.12 ใหม่หนองกระบอก กระบือ 19 ตัว จ.นครพนม ตำบลนาแก้ว ม.6 โคกแก้ว กระบือ 26 ตัว N หนองกระบอก ม.5 กระบือ 19 ตัว ม.8 ใหม่หนองผือ กระบือ 51 ตัว ม.7 เทพนิมิต กระบือ 54 ตัว ม.1 นาแก้ว กระบือ 21 ตัว ม.4 หนองผือ กระบือ 55 ตัว ม.13 นาแก้วเหนือ โค 3 ตัว กระบือ 2 ตัว ม.11 นาเดื่อน้อย กระบือ 14 ตัว ม.14 นาแก้วสามัคคี โค 102 ตัวกระบือ 1 ตัว ม.2 นาเดื่อ กระบือ 21 ตัว ม.9 นาจานใหม่ กระบือ 29 ตัว โค 7 ตัว ม.3 กลาง กระบือ 17 ตัว ม.6 นาจาน กระบือ 10 ตัว โค 5 ตัว ม.9 นาแก้วน้อย กระบือ 18 ตัว ม.10 กลางใหม่ กระบือ 14 ตัว ตำบลนาตงวัฒนา ตำบลบ้านแป้น ที่ว่าการอำเภอ ม.2 โพนแคใหญ่ โค 18 ตัว ม.5 วังปลาเซือม กระบือ 33 ตัว โค 18 ตัว ตำบลบ้านโพน ม.10 บ้านแป้นใหม่ กระบือ 18 ตัว ม.3 ดอนดู่ โค 46 ตัว ม.5 บ้านแป้น กระบือ 10 ตัว โค 3 ตัว ม.8 บึงประชาราษฎร์ กระบือ 12 ตัว โค 34ตัว ม.2 โพนน้อย โค 40 ตัว จอมแจ้ง ม.7 กระบือ 15 ตัว โค 32 ตัว ม.1 นาตงใหญ่ โค 52 ตัว ม.2 เชียงสือน้อย โค 3 ตัว ม.7 โนนประดู่ โค 18 ตัว ตำบลเชียงสือ โนนกุง ม.3 โค 18 ตัว อ.เมือง สกลนคร

3 ตำบลนาตงวัฒนามีพื้นที่ในการประกอบอาชีพทำกิจกรรมการเกษตรและพื้นที่อื่นๆจำนวน 43,750 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 1. ทำนา 16,366 ไร่ 2. ทำไร่ 6,746 ไร่ 3. ป่าไม้ ไร่ 4. ที่สาธารณะประโยชน์ 325 ไร่

4 ตำบลนาตงวัฒนา แบ่งการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน
ตำบลนาตงวัฒนา แบ่งการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน จำนวนประชากรสัตว์ โค-กระบือและพื้นที่แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ ในเขตตำบลนาตงวัฒนา หมู่ที่ บ้าน จำนวนสัตว์ แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ โค กระบือ พื้นที่สาธารณะ แปลงหญ้าส่วนตัว 1 นาตงใหญ่  534 27  50 2 โพนแคใหญ่ 119  36   3 3 ดอนดู่  143  0 4 ปุ่งน้อย  297 73  6 5 ปุ่งใหญ่ 448  112  25 นาตงน้อย 233   25 7 ป่าผาง 283  10  87  8 บึงศาลา 234  47  9 โพนแคน้อย 451   27 10 ปุ่งวัฒนา 243   109 11 โพนแคกลาง  22

5 1. จำนวนสัตว์มาก = 5

6 แปลงหญ้าส่วนตัว 2. มีแหล่งอาหารสัตว์มาก = 5

7 3. บริการด้านปศุสัตว์มีประสิทธิภาพ = 5

8 4. ภูมิประเทศมีความเหมาะสม =5

9 5. ภูมิอากาศมีความเหมาะสม = 5

10 6. การขนส่งสะดวก = 4

11 7. กำหนดการส่งเสริมโคเนื้อเป็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด = 5

12 8. มีความปลอดภัยด้านอาหาร = 3

13 9. เป็นสินค้าคุณภาพพิเศษและมีมูลค่าเพิ่ม = 5

14 10. เป็นผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น มีชื่อเสียง = 5

15 11. มีจำนวนผู้บริโภคในท้องถิ่นมาก = 5

16 12. มีโรงงานแปรรูปโรงฆ่าสัตว์ อุตสาหกรรมรองรับ = 5

17 13. มีตลาดในประเทศหรือตลาดท้องถิ่นรองรับผลผลิต = 5

18 14. มีตลาดต่างประเทศหรือช่องทางส่งออก = 5

19 15. มีการผลิตแบบพันธสัญญา = 5

20 16. มีความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ ต่ำ = 5

21 17. มีความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎ ระเบียบต่ำ = 5

22 18. มีต้นทุนการผลิตต่ำ = 5

23 19. มีการแข่งขันด้านแรงงานต่ำ = 5

24 20. มีการแข่งขันด้านพื้นที่และทรัพยากรต่ำ = 5

25 21. มีการแข่งขันกับสินค้าอื่นต่ำ = 5

26 22. ไม่เป็นแหล่งมลภาวะ = 5

27 23. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม = 5

28 24. โอกาสถูกปฏิเสธสินค้าต่ำ = 5

29 25. อยู่ในพื้นที่ปลอดโรค = 5


ดาวน์โหลด ppt ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google