งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO รายงานผลการ ดำเนินงานที่สำคัญ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO รายงานผลการ ดำเนินงานที่สำคัญ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO รายงานผลการ ดำเนินงานที่สำคัญ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

2 LOGO การบริหารสัญญา ธนาคารโค - กระบือ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

3 ปัญหา  สัตว์ค้างบัญชี ไม่มีการเคลื่อนไหว  ปริมาณสัตว์ในบัญชีมีมาก  จะดำเนินการอนุมัติต้องรอจังหวัดเสนอ  เร่งรัดให้ดำเนินการตามระเบียบ ไม่มี เป้าหมายที่ชัดเจน

4 การวิเคราะห์ปัญหา เกษตรกร เกษตรกรเป็น รายเดี่ยว รับ ดำเนินงานตาม จังหวัดเสนอ ปัญ หา รุก - บริหารสัญญายืม - ระบบแจ้งเตือน กลุ่ม เกษตรกร - ใช้การมีส่วนร่วม - การบูรณาการ งาน ปรั บ

5 การบริหารสัญญาฯ 18 เดือน 36 เดือน 60 เดือน ลูกตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน ดำเนินการ ระเบียบฯ สัญญาครบ 3 ปี ตรวจสอบแม่ ถ้าไม่ท้อง ให้ ดำเนินการ ตามระเบียบฯ สัญญาครบ 5 ปี ดำเนินการ มอบแม่พร้อม ลูกตัวที่ 2,3,4. ให้ เกษตรกรตาม ระเบียบฯ

6 ตัวอย่างโปรแกรม ที่ใช้

7

8

9

10

11

12

13 ระบบแจ้งเตือน  แจ้งเตือนทาง อีเมล์  ทุกวันที่ 20 ของเดือน  แจ้งล่วงหน้าก่อน 1 เดือน  แจ้งเป้าหมายที่ต้องดำเนินการชัดเจน

14 ผลการดำเนินการ  ทราบสถานะของสัตว์  จังหวัดทราบเป้าหมายที่จะต้อง ดำเนินการระเบียบฯได้ชัดเจน  สัตว์ค้างบัญชีตั้งแต่สัญญาปี 43-46 จำนวน 342 ตัว ดำเนินการตาม ระเบียบจำหน่ายออกจากบัญชี เรียบร้อย

15 ผลการดำเนินการ สัตว์ที่ทำสัญญาปี 47 จำนวน 318 ตัว ( ปิดบัญชี )  แม่  มอบเป็นกรรมสิทธิ์ 318 ตัว (100%)  ลูกตัวที่ 1  ขยายรายใหม่ 71 ตัว (22%)  อนุมัติจำหน่ายฯ 247 ตัว (78%)

16 ผลการดำเนินการ สัตว์ที่ทำสัญญาปี 48 จำนวน 580 ตัว ( ปิดบัญชี )  แม่  มอบเป็นกรรมสิทธิ์ 562 ตัว (97%)  ตาย 10 ตัว  ซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ 6 ตัว  เปลี่ยนผู้ยืม 2 ตัว  ลูกตัวที่ 1  ขยายรายใหม่ 105 ตัว (19%)  อนุมัติจำหน่ายฯ 457 ตัว (81%)

17 ผลการดำเนินการ สัตว์ที่ทำสัญญาปี 49 จำนวน 602 ตัว คง ค้างบัญชี 8 ราย (1%)  แม่  มอบเป็นกรรมสิทธิ์ 586 ตัว (97%)  ตาย 7 ตัว  สูญหาย 1 ตัว  ลูกตัวที่ 1  ขยายรายใหม่ 77 ตัว (13%)  อนุมัติจำหน่ายฯ 509 ตัว (87%)  อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ 8 ตัว

18 ผลการดำเนินการ สัตว์ที่ทำสัญญาปี 50 จำนวน 1,233 ตัว คงเหลือในบัญชี 100 ตัว (8%)  แม่  มอบเป็นกรรมสิทธิ์ 1,122 ตัว (91%)  ตาย 5 ตัว  เปลี่ยนผู้ยืม 4 ตัว  ซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ 2 ตัว  ลูกตัวที่ 1  ขยายรายใหม่ 52 ตัว (5%)  อนุมัติจำหน่ายฯ 1,070 ตัว (95%)

19 ผลการดำเนินการ สัตว์ที่ทำสัญญาปี 51 จำนวน 1,901 ตัว คงเหลือในบัญชี 666 ตัว (35%)  แม่  มอบเป็นกรรมสิทธิ์ 1,152 ตัว (60%)  ตาย 8 ตัว  เปลี่ยนผู้ยืม 7 ตัว  ซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ 40 ตัว  ผิดเงื่อนไข 28 ตัว  ลูกตัวที่ 1  ขยายรายใหม่ 46 ตัว (4%)  อนุมัติจำหน่ายฯ 1,106 ตัว (96%)

20 ผลการดำเนินการ สัตว์ที่ทำสัญญาปี 52 จำนวน 1,428 ตัว คงเหลือในบัญชี 845 ตัว (59%)  แม่  มอบเป็นกรรมสิทธิ์ 520 ตัว (36%)  ตาย 14 ตัว  เปลี่ยนผู้ยืม 4 ตัว  ซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ 35 ตัว  ผิดเงื่อนไข 6 ตัว  สูญหาย 4 ตัว  ลูกตัวที่ 1  ขยายรายใหม่ 39 ตัว (7%)  อนุมัติจำหน่ายฯ 481 ตัว (93%)

21 ผลการดำเนินการ สัตว์ที่ทำสัญญาปี 53 จำนวน 1,276 ตัว คงเหลือในบัญชี 1,013 ตัว (79%)  แม่  มอบเป็นกรรมสิทธิ์ 208 ตัว (16%)  ตาย 14 ตัว  เปลี่ยนผู้ยืม 23 ตัว  ซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ 12 ตัว  ผิดเงื่อนไข 2 ตัว  สูญหาย 4 ตัว  ลูกตัวที่ 1  ขยายรายใหม่ 39 ตัว (19%)  อนุมัติจำหน่าย 169 ตัว (81%)

22 ผลการดำเนินการ สัตว์ที่ทำสัญญาปี 54 จำนวน 1,129 ตัว คงเหลือในบัญชี 1,112 ตัว  แม่  มอบเป็น กรรมสิทธิ์ 1 ตัว ( กรณีพิเศษ )  ตาย 12 ตัว  ผิดเงื่อนไข 2 ตัว  ซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ 2 ตัว  ลูกตัวที่ 1  อนุมัติจำหน่ายฯ 3 ตัว

23 ผลการดำเนินการ สัตว์ที่ทำสัญญาปี 55 จำนวน 429 ตัว คงเหลือในบัญชี 419 ตัว  แม่  ตาย 8 ตัว  ผิดเงื่อนไข 1 ตัว  ซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ 1 ตัว  ลูกตัวที่ 1  อายุยังไม่ครบ 18 เดือน 15 ตัว

24 กลุ่มธนาคารโค - กระบือ

25 บูรณาการกับหน่วยผสม เทียม

26

27 บูรณาการกับงบกลุ่ม จังหวัด

28 LOGO การจัดทำระบบสารสนเทศ คลังเสบียงสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

29

30 คลังเสบียงสัตว์

31

32

33

34

35 จุดอพยพสัตว์

36

37 แปลงเสบียงสด

38 น้ำท่วมปี 54

39 คลังเสบียงกับน้ำท่วมปี 54

40 จุดอพยพสัตว์กับน้ำท่วม ปี 54

41 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO รายงานผลการ ดำเนินงานที่สำคัญ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google