งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic Knowledge By Kawinthorn Saicharoen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic Knowledge By Kawinthorn Saicharoen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic Knowledge By Kawinthorn Saicharoen
Inventory Control Basic Knowledge By Kawinthorn Saicharoen

2 Production Systems Engineering to Order Make to Order
Assembly to Order Make to Stock

3 Inventory Systems Continuous Review Periodic Review
Material Requirement Planning Distribution Requirement Planning Single Order Quantity

4 Inventory Investment Inventory Turnover Period of supply

5 Inventory Turnover Ratio
อัตราการหมุนเวียนพัสดุคงคลัง เป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งในการวัดความสามารถการบริหารทรัพย์สินหมุนเวียน เป็นการหาอัตราหมุนเวียนระหว่าง ต้นทุนสินค้าที่ขายได้ และ มูลค่าเงินลงทุนในคลังสินค้าโดยรวม

6 Forecasting technique
Demand Product life cycle Type of demand Forecasting technique

7 Product Demand Life Cycle
Saturation / maturation Birth Growth decline

8 Demand Type Quantitative Qualitative 1. Constant/Variable
2. Independent / Dependent Qualitative Expert persons Customer Surveys

9 Demand Forecasting Quantitative Qualitative Objective Subjective
Statistical Judgmental

10 Demand Forecasting Horizontal Trend Pattern of Data Season Cycle
Quantitative Demand Time Series Analysis Horizontal Trend Pattern of Data Season Cycle

11 Demand Forecasting Mean Absolute Deviation Accuracy
Quantitative Demand Time Series Analysis Mean Absolute Deviation Accuracy Mean Sum of Square Error

12 Exponential Smoothing
Demand Forecasting Quantitative Demand Time Series Analysis วิธีการปรับเรียบ Moving Average Exponential Smoothing

13 Inventory Cost ต้นทุนสินค้า ต้นทุนในการเก็บรักษา
ต้นทุนเมื่อสินค้าขาดมือ ต้นทุนในการตระเตรียม

14 Item Cost : ต้นทุนสินค้า
คือ ต้นทุนที่ให้ได้มาซึ่งสินค้า การได้มาอาจจะเป็นการซื้อ การผลิต หรือการจ้างผลิตก็ได้ ต้นทุนแบ่งเป็นต้นทุนทางตรง และทางอ้อม

15 Holding Cost ต้นทุนในการเก็บรักษา
อาจจะสามารถจำแนกออกได้อีกเป็น 4 ส่วนคือ ต้นทุนเงินลงทุน(Capital Cost) ต้นทุนในการบริการสินค้าคงคลัง(Inventory Service Cost) ต้นทุนที่เกิดจากพื้นที่ในการจัดเก็บ(Storage Space Cost) ต้นทุนความเสี่ยงในการเก็บรักษา(Risk Cost)

16 Holding Cost ต้นทุนเงินลงทุน(Capital Cost)
เป็นเงินที่ต้องลงทุนในการได้มาซึ่งสินค้า ทำให้เกิดการเสียโอกาส แหล่งที่มาของเงินทุนมาได้จาก 2 แหล่งคือ ภายใน และภายนอก การลงทุนจะพิจารณาผลตอบแทนกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

17 Holding Cost ต้นทุนในการบริการสินค้าคงคลัง(Inventory Service Cost)
เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริการสินค้าคงคลัง เช่น ค่าประกันภัยต่างๆ (แปรผันตามจำนวนสินค้า) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ และตรวจนับ ภาษี

18 Holding Cost ต้นทุนที่เกิดจากพื้นที่ในการจัดเก็บ(Storage Space Cost)
เป็นต้นทุนที่เกิดจากพื้นที่ในการจัดเก็บเช่น ค่าอาคาร สถานที่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนคือ คลังสินค้าที่มีอยู่ในโรงงาน คลังสินค้าสาธารณะ ค่าเช่า/เช้าซื้อ Company-owned (Private) Warehouse

19 สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท
Holding Cost ต้นทุนความเสี่ยงในการเก็บรักษา(Risk Cost) สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ต้นทุนความเสื่อม(Obsolescence) ต้นทุนสินค้าเสียหาย ต้นทุนสินค้าหดหาย ต้นทุนการขนย้ายสินค้เพื่อป้องกันการเสียหาย

20 Shortage Cost ต้นทุนเมื่อสินค้าขาดมือ
เกิดขึ้นเมื่อความต้องการมีมากกว่าสินค้าที่จัดเก็บ ต้นทุนนี้จะมากหรือน้อยขึ้นกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ต้องพิจารณาต้นทุนสินค้าขาดมือเทียบกับต้นทุนการถือครอง

21 ต้นทุนในการตระเตรียม
Setup Cost ต้นทุนในการตระเตรียม เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในชขั้นตอนการสั่งซื้อ จะมีมาก หรือน้อย ขึ้นกับความยุ่งยากในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ในกรณีที่เป็นการผลิตนอกจากจะมีเรื่องเอกสารแล้วยังอาจจะต้องมีการปรับตั้งเครื่องจักรใหม่อีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt Basic Knowledge By Kawinthorn Saicharoen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google