งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเศรษฐกิจ

2 ระบบเศรษฐกิจ ความหมาย แบบแผนการผลิต แบบแผนการบริโภค ระบบเศรษฐกิจกับระบบเครือญาติ

3 ความหมายของ “ระบบเศรษฐกิจ”
“กลุ่มพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานมนุษย์และเทคโนโลยีในการให้ได้มา การผลิตและการจำแนกแจกจ่ายสินค้าและบริการอย่างเป็นระบบ โดยใช้ ปัจจัยการผลิตน้อยที่สุดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด” (Economy)

4 ปัจจัยการผลิต (ทรัพยากร แรงงาน เทคโนโลยี) สินค้าและบริการ การจำแนกแจกจ่าย (การบริโภค)

5 แบบแผนการผลิต การใช้ทรัพยากร การแบ่งงาน เทคโนโลยีการผลิต
ปัจจัยทางวัฒนธรรม

6 การแบ่งงาน

7 แบบแผนการบริโภค (การใช้ แจกจ่าย แลกเปลี่ยนผลผลิต)
(1) การแลกเปลี่ยนแบบตอบแทนซึ่งกันและกัน (Reciprocity) General reciprocity Balanced reciprocity Negative reciprocity

8

9

10 (2)  การแจกจ่ายผลผลิตคืน (Redistribution)
เช่น ระบบ Big Man , การจัดเลี้ยงแบบ Potlatch

11

12

13 (3) การแลกเปลี่ยนในระบบตลาด (Market Exchange)

14

15

16

17

18 ตัวอย่าง Malinowski: ศึกษาการแลกเปลี่ยนแบบ Kula ring ในหมู่เกาะ Trobriand

19

20

21

22

23 ระบบเศรษฐกิจกับระบบเครือญาติ
ญาติในฐานะเป็นปัจจัยการผลิต สิทธิในเด็กและผู้หญิง แบบแผนการแต่งงาน สินสอด (Bridewealth, Dowry, Bride service) แบบแผนการตั้งที่อยู่หลังแต่งงาน (Patrilocal, Matrilocal, Neolocal) ญาติในฐานะผู้บริโภค


ดาวน์โหลด ppt ระบบเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google