งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเรื่องภาษี ( TAX)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเรื่องภาษี ( TAX)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องภาษี ( TAX)
ละนอง แก้วศรีช่วง ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

2 ภาษี คืออะไร 1. ภาษีทางตรง 2. ภาษีทางอ้อม 3. ภาษีรวมใน 4. ภาษีรวมนอก

3 ภาษีทางตรง เป็นภาษีที่ไม่สามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคได้ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

4 ภาษีทางอ้อม เป็นภาษีที่สามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคได้ เช่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ - การผลักภาระไปให้ผู้บริโภคกระทำได้โดยการบวกค่าภาษีไปกับราคาสินค้า โดยการทำในลักษณะของภาษีรวมนอก ภาษีรวมใน

5 ภาษีรวมนอก คือ ภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มจากการชำระค่าสินค้าและบริการ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มVAT เช่น สินค้า 100 บาท บวกภาษี VAT 7 % รวมเป็น 107 บาท

6 ภาษีรวมใน คือ ภาษีที่รวมไปกับราคาสินค้าเรียบร้อยแล้ว โดยที่ผู้เสียภาษีไม่อาจทราบได้ว่าค่าภาษีเป็นเงินเท่าไร เช่น รถยนต์ราคามูลค่า 1,000,000 บาท ถ้าต้องการทราบว่าค่าภาษีเท่าไดก็นำอัตรามาคำนวณ เช่น อัตราภาษีร้อยละ 30 % = 1,000,000 x 30 = 300,000 บาท ดังนั้น ราคารถยนต์ = 700,000 บาท ภาษีสรรพสามิต = 300,000 บาท รวม 1,000,000 บาท 100

7 วิธีการจัดเก็บภาษีสถานบริการ (ดิสโก้เธค)
ข้อแนะนำสถานบริการ 1. จัดเก็บแบบภาษีรวมนอก = ราคาสินค้า (อาหาร + เครื่องดื่ม) + ภาษีสรรพสามิต 10% = 100 บาท + 10 บาท (แยกภาษีให้เห็นอย่างชัดเจน) = 110 บาท (ราคาที่ผู้มาใช้บริการจะต้องชำระ)

8 = ราคาสินค้ารวมภาษีสรรพสามิต
2. จัดเก็บแบบภาษีรวมใน = ราคาสินค้ารวมภาษีสรรพสามิต = ( ) บาท (รวมค่าภาษีอยู่ในสินค้า) ให้ระบุในเมนูสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินว่า ราคาสินค้าบวกภาษีสรรพสามิตแล้ว

9 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาสินค้า + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาสินค้าและภาษีที่ผู้บริโภคต้องชำระความสัมพันธ์ระหว่างภาษีศุลกากร,ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาสินค้า + อากรขาเข้า + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ราคาสินค้าและภาษีที่ผู้บริโภคต้องชำระ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเรื่องภาษี ( TAX)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google