งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2 หลักการ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เน้นการบริหารจัดการ ที่มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ โดยให้การดำเนินการต่างๆ สิ้นสุดในระดับมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย และให้มีการควบคุมจากหน่วยงานภายนอกเท่าที่จำเป็น เป็นรูปแบบของการกระจายอำนาจสูงสุด

3 ผลที่คาดหวัง 1. สามารถพัฒนาองค์กรและระบบงานที่ เหมาะสมกับกิจการของมหาวิทยาลัย 2. ลดระเบียบข้อบังคับที่ผูกรัดมัดตัว ไม่เหมาะสมกับการบริหารมหาวิทยาลัย 3. ลดขั้นตอนการทำงาน

4 ผลที่คาดหวัง (ต่อ) 4. สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประหยัด 5. การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิด คุณภาพและช่วยให้มหาวิทยาลัยกระทำ ภารกิจบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้สะดวกขึ้น

5 การจัดโครงสร้างองค์กร
1. เอื้อต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย 2. จัดโครงสร้างองค์กรในแนวราบ กระจายอำนาจให้หน่วยปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ตามความเหมาะสม

6 การจัดระบบบริหารงานภายใน ให้สิ้นสุดระดับสภามหาวิทยาลัย
จัดระบบและวางระเบียบการเงินและทรัพย์สิน จัดระบบบริหารงานบุคคล จัดระบบงานวิชาการ จัดระบบและวางระเบียบการบริหารทั่วไป “สามารถจัดระบบบริหารทุกด้านที่เป็นของตนเอง”

7 ความสัมพันธ์ภายนอก ครม. สำนัก สำนักงาน งบประมาณ ตรวจเงินแผ่นดิน
นโยบายและแผน งบประมาณ มาตรฐานการศึกษา การแต่งตั้งสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและศาสตราจารย์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. สำนัก งบประมาณ สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัย กระทรวง การคลัง ตรวจสอบภายหลัง -ผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงิน อุดหนุนทั่วไป เบิกงบประมาณ เงินอุดหนุนตามงวดเงิน

8 การบริหารงานวิชาการ หลักการ จัดระบบบริหารงานวิชาการในรูปคณะกรรมการ
คณาจารย์มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ กระจายอำนาจในการตัดสินใจไปสู่หน่วยปฏิบัติ ตามความเหมาะสม

9 องค์กรและกลไกการบริหารงานวิชาการ
สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ศูนย์/สถาบัน สำนักวิชา คณะกรรมการ ประจำสำนักวิชา คณะกรรมการ ประจำศูนย์/สถาบัน

10 การบริหารงานวิจัย หลักการ 1. หน่วยประสาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. หน่วยประสาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดระบบบริหารงานในรูปคณะกรรมการ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กำกับดูแล) 3. ถือเป็นภาระงานประเภทหนึ่งของคณาจารย์

11 การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ เงินสนับสนุนการนำเสนอผลการวิจัย เงินอุดหนุนหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเพื่อความ เป็นเลิศ

12 งบประมาณเพื่อการวิจัย
งบประมาณของมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จัดเก็บค่าบริหารจัดการร้อยละ 10

13 การบริหารงานบริการวิชาการ
หลักการ 1. หน่วยประสาน : ศูนย์บริการวิชาการ 2. บริหารงานในรูปคณะกรรมการ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กำกับดูแล) 3. ถือเป็นภาระงานประเภทหนึ่งของคณาจารย์

14 ลักษณะงานบริการวิชาการ
งานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย งานที่หน่วยงานภายนอกให้ช่วยดำเนินการ 3. งานที่มหาวิทยาลัยจัดหา/ดำเนินการเอง

15 งบประมาณ งบประมาณของมหาวิทยาลัย
งบประมาณที่หน่วยงานจัดสรรงบประมาณ มาให้/ค่าลงทะเบียนของผู้รับบริการ จัดเก็บค่าบริหารจัดการร้อยละ


ดาวน์โหลด ppt โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google