งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการระดมทุนของบริษัทต่างประเทศในไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการระดมทุนของบริษัทต่างประเทศในไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการระดมทุนของบริษัทต่างประเทศในไทย
- Holding Company

2 Holding Company (โครงสร้าง)
ผู้ถือหุ้น (ไทย/ตปท) กรรมการ กึ่งหนึ่ง เป็น Thai resident** (พรบ. มหาชน) Holding Company (บมจ.ไทย) > 50%*(maintain การถือหุ้น) บ.ย่อย ตปท. (ประกอบธุรกิจหลัก) กรรมการอย่างน้อย 1 คน Thai resident** * ข้อสังเกต - foreign limit ตามเกณฑ์ต่างประเทศ ** Thai Resident – อยู่ประเทศไทย > 180 วัน

3 กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
Holding Company (สัดส่วนการลงทุน) Holding Company ถือหุ้น* > 50% > 50% > 50% > 25% <25% <25% บ.ย่อย A บ.ย่อย B บ.ย่อย C บ. D บ. E บ.F (ข) ขนาดของ บ.ย่อย > 25% ของ ขนาด holding co. (ค) ขนาดของบริษัทอื่น < 25% ของขนาดholding co. (ก) ขนาดของ บ.ย่อย+ บ. (ถือหุ้น>25%) > 75% ของขนาด holding co. กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก อื่น ๆ บริษัทที่ทำธุรกิจหลัก มีธุรกิจหลัก+ holding ถือหุ้น> 25% ของสิทธิออกเสียง

4 Holding Company (คุณสมบัติ)
เกณฑ์การเสนอขายหุ้น ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. + เปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยมี FA ร่วมจัดทำเอกสาร คุณสมบัติ Holding Company (แรกเข้า+maintain) 1. โครงสร้างการถือหุ้น/การจัดการ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2. โครงสร้างกรรมการมีการถ่วงดุล - มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3. จัดให้มีระบบการบริหารงานที่ดี และ มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 4. งบการเงินรวมต้องผ่านการตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่อยู่ใน list 5. มีอำนาจควบคุมดูแลกิจการ บ.ย่อย – ส่งกรรมการตัวแทนไปตามสัดส่วน คุณสมบัติ บ.ย่อย คุณสมบัติเหมือน Holding company ตามข้อ 1 และข้อ 3


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการระดมทุนของบริษัทต่างประเทศในไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google