งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) [อสมท]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) [อสมท]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) [อสมท]
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) [อสมท] ข้อมูลทั่วไป สังกัด : สำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ : ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการผู้แทน กค. : นางดนุชา ยินดีพิธ Website : โทร , ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ ความคืบหน้าสัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์สีกับบริษัท บางกอกเอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (BEC) 11 มีนาคม 2554 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดำเนินการตามมาตรา 13 เพื่อหารือประเด็นการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดำเนินการตามมาตรา 13 ขณะนี้วุฒิสภาอยู่ระหว่างการคัดเลือกคณะกรรมการ กสทช. ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหาร ผู้ว่าการ (CEO) : นายธนวัฒน์ วันสม สัญญาจ้างลงวันที่ : 28 สิงหาคม 2552 ระยะเวลาจ้าง : 1 ก.ย. 52 – 31 ส.ค. 56  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ที่มาของ CEO :  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO …ที่ปรึกษาอาวุโสพัฒนาธุรกิจ บริษัท กันตนากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)……… รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการสื่อสารมวลชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการสื่อสารมวลชน และธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการสื่อสารมวลชนทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร (นอกจากนี้ยังมีขอบวัตถุประสงค์ที่ อสมท สามารถดำเนินการ/ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการของ อสมท อีก 56 ข้อ) เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน บอร์ดกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 5,590 อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด 224,640 บาท ปริญญาตรีแรกบรรจุทั่วไป 10,810 บาท วิศวกร11,430 บาท จำนวนพนักงาน 1,424 คน (31 พ.ค. 54) จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น - ต้องมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน - กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ข้อ 35 วรรคแรก) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมปีละไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง โดยต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะได้กำหนด ให้ประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานเป็นผู้เรียกประชุม (ข้อ 47 วรรคแรก ) วาระการดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง (ข้อ 38) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ข้อ 35) มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 คุณสมบัติกรรมการเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรรมการตรวจสอบที่จะเข้าร่วมในคณะกรรมการ อสมท ต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยด้วย (ข้อ 36 ) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อ (ข้อ 39) - เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ - ศาลมีคำสั่งให้ออกหรือพ้นจากตำแหน่ง - ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด... (ข้อ 51) ปัจจุบันมีโครงการให้เอกชนร่วมงานประกอบกิจการโทรคมนาคมจำนวน 2 รายคือบริษัท บางกอกเอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (BEC) และยูบีซี เคเบิ้ล เน็ตเวอร์ค จำกัด หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร   มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 3 ผู้อำนวยการส่วน : นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้จัดทำ :นางสาวสุจริยา จิรธรรม โทร ต่อ 6719 วันที่จัดทำ 31 พ.ค. 54 (Update) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันไม่ปรากฏว่า อสมท ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมติ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 287/2550 เรื่อง สถานภาพการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เมื่อองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยได้แปลงสภาพมาเป็นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตามพรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ โดยวิธีการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้น และแม้ว่ายังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ก็ได้เปลี่ยนสถานะจากนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนไปเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการค้าและหากำไรแทน ย่อมทำให้การที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยตำแหน่งสืบต่อไป จึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรา 13 แห่งพรบ. มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521)


ดาวน์โหลด ppt บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) [อสมท]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google