งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 11

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้ ตัวเลือก จากด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นานๆ ครั้ง 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นานๆ ครั้ง

3 คำถาม คำถามคำถาม 1. 1. ข้าพเจ้ามักจะเสาะหา บุคคลที่เห็นด้วยกับ วัตถุประสงค์เดียวกันมาร่วม ทีมงานกัน 2. 2. ข้าพเจ้ามักจะยินยอมให้ สมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ รู้สึก เป็นห่วงเป็นใยกับเป้าหมาย ที่เฉพาะเจาะจงของเขาเอง

4 คำถาม คำถามคำถาม 3. 3. ข้าพเจ้ามักจะชอบทำให้ เกิดความเข้าใจที่กระจ่าง แจ้ง และตรงกันว่า สมาชิก กลุ่มแต่ละคนมีเป้าหมาย ทั้งด้านส่วนตัวและส่วนรวม อย่างไรบ้าง 4. 4. ข้าพเจ้าเน้นทั้งงานใน บ้าน และงานนอกบ้านของ แต่ละคน ที่แม้จะเป็นการ สร้างความสำเร็จเล็กๆ ก็ ตาม

5 คำถาม คำถามคำถาม 5. 5. ข้าพเจ้ามักจะเก็บปัญหา ตนเองและขีดจำกัดใน ความสามารถของตนเองไว้ เป็นความลับส่วนตัว 6. 6. ข้าพเจ้ามักจะฟัง แนวความคิดของบุคคล อื่นๆ ด้วยความเคารพและ ให้เกียรติต่อกันและกัน

6 คำถาม คำถามคำถาม 7. 7. ข้าพเจ้าเป็นบุคคล ประเภทมีความซื่อสัตย์ และวางใจได้ดีมาก 8. 8. ข้าพเจ้ามักจะไม่ชอบดัก ฟัง / ลักลอบนำข้อมูลส่วนตัว ของบุคคลอื่นๆ มาแฉ เพื่อ ใช้ประกอบการประเมินผล ย้อนกลับว่า ข้าพเจ้าเอง กำลังทำดีอย่างไร และ เพียงใด เมื่อเปรียบเทียบ กับเขาคนนั้นแล้ว

7 คำถาม คำถามคำถาม 9. 9. ข้าพเจ้ามักจะชอบ นำเสนอ / เสนอแนะว่า กระบวนการทำงานของ กลุ่มควรจะมีการปรับปรุง โดยวิธีการใดบ้าง ? 10. 10. ข้าพเจ้ามักจะชอบ เสนอการประเมินผล ย้อนกลับบุคคลอื่นๆ ในด้าน ที่เขาได้อุทิศตนทำงาน ต่างๆ โดยเฉพาะความ รับผิดชอบต่อส่วนรวมและ ในหน้าที่ส่วนบุคคล

8 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย วิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 3, 6, 7, 9 และ 10 ให้คะแนน 3, 2 และ 1 ให้ คะแนน สม่ำเสมอ = 3 ; สม่ำเสมอ = 3 ; สม่ำเสมอ บางครั้ง = 2 ; สม่ำเสมอ บางครั้ง = 2 ; นานๆ ครั้ง = 1 ; นานๆ ครั้ง = 1 ; คำถาม 2, 4, 5, และ 8 ให้ คะแนน สม่ำเสมอ = 1 ; สม่ำเสมอ = 1 ; สม่ำเสมอ บางครั้ง = 2 ; สม่ำเสมอ บางครั้ง = 2 ; นานๆ ครั้ง = 3 ; นานๆ ครั้ง = 3 ;สรุปคะแนนรวมวิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 3, 6, 7, 9 และ 10 ให้คะแนน 3, 2 และ 1 ให้ คะแนน สม่ำเสมอ = 3 ; สม่ำเสมอ = 3 ; สม่ำเสมอ บางครั้ง = 2 ; สม่ำเสมอ บางครั้ง = 2 ; นานๆ ครั้ง = 1 ; นานๆ ครั้ง = 1 ; คำถาม 2, 4, 5, และ 8 ให้ คะแนน สม่ำเสมอ = 1 ; สม่ำเสมอ = 1 ; สม่ำเสมอ บางครั้ง = 2 ; สม่ำเสมอ บางครั้ง = 2 ; นานๆ ครั้ง = 3 ; นานๆ ครั้ง = 3 ;สรุปคะแนนรวม

9 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย การแปลผล 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้มีทักษะการสร้าง ทีมงานดีเยี่ยม ให้เกรด A 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้มีทักษะการสร้าง ทีมงานดีเยี่ยม ให้เกรด A 21-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการสร้างทีมงาน หลายด้าน ให้เกรด B 21-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการสร้างทีมงาน หลายด้าน ให้เกรด B 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการสร้างทีมงานอีก มาก ให้เกรด C 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการสร้างทีมงานอีก มาก ให้เกรด C นักศึกษารายงาน “ เกรด ” ทักษะการสร้าง ทีมงาน (A-B-C) ให้แก่ ผู้สอนทราบด้วย การแปลผล 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้มีทักษะการสร้าง ทีมงานดีเยี่ยม ให้เกรด A 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้มีทักษะการสร้าง ทีมงานดีเยี่ยม ให้เกรด A 21-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการสร้างทีมงาน หลายด้าน ให้เกรด B 21-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการสร้างทีมงาน หลายด้าน ให้เกรด B 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการสร้างทีมงานอีก มาก ให้เกรด C 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการสร้างทีมงานอีก มาก ให้เกรด C นักศึกษารายงาน “ เกรด ” ทักษะการสร้าง ทีมงาน (A-B-C) ให้แก่ ผู้สอนทราบด้วย

10 สิ้นสุดแบบประเมินก่อนเรียน 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุด... แบบประเมินก่อนเรียน กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google