งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินหลังเรียน 0 1 3 0 1 - Part 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินหลังเรียน 0 1 3 0 1 - Part 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินหลังเรียน 0 1 3 0 1 - Part 6

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้ ตัวเลือก จากด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง

3 คำถาม คำถามคำถาม 1. ข้าพเจ้ามักจะจัดการ ความเครียดได้ดีอย่าง รวดเร็วทุกวัน 2. ข้าพเจ้ามักจะสามารถ ตัดสินผู้อื่นว่า เป็นบุคคล ที่มีคุณค่าทั้งสิ้น จึง เครียดไม่มากนัก 3. ข้าพเจ้าเข้าใจสารจาก ประเด็นความคิดเห็นของ ผู้อื่นได้อย่างคล่องตัว

4 คำถาม คำถามคำถาม 4. ข้าพเจ้ามักจะมุ่งจับ ประเด็นรับสารที่เป็น ข้อเท็จจริง มากกว่า การ จับประเด็นรับสารตาม การตีความแบบยกตน ข่มท่าน 5. ข้าพเจ้ามักจะฟัง เพื่อ จับประเด็นรับสารในด้าน ความหมายทั้งนัยตรง ( ข้อเท็จจริง ) และนัย ประหวัด ( โดยอ้อมที่บ่ง บอกถึงความรู้สึกและ อารมณ์ ) โดยสรุปได้ อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว มาก

5 คำถาม คำถามคำถาม 6. ข้าพเจ้ามักจะไม่ชอบ ถามคําถามเพื่อให้เกิด ความกระจ่างแจ้ง และ ความเข้าใจถ่องแท้ใน สารนั้น ๆ 7. ข้าพเจ้ามักจะไม่ยับยั้ง ชั่งใจในการตัดสิน พิจารณาสารที่ผู้พูด กําลังกล่าว จนกระทั่ง เขากล่าวจบลง 8. ข้าพเจ้ามักจะไม่ สามารถใช้สติได้อย่าง สงบในการประเมินสาร เชิงตรรกะ และความ สอดคล้องต้องกันดีใน สารที่ผู้พูดกําลังกล่าว ออกมา

6 คำถาม คำถามคำถาม 9. ในระหว่างการฟังสาร ข้าพเจ้ามักจะขึ้นเสียง กับผู้พูด 10. ข้าพเจ้าพยายามต่อ ถ้อยเสริมความในการฟัง สาร ด้วยน้ำเสียงโกรธ มาก

7 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย วิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 3, 5, 6, 7 และ 8 ให้คะแนน สม่ำเสมอ =3 ; สม่ำเสมอ =3 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =1 … นาน ๆ ครั้ง =1 … คำถาม 2, 4, 9 และ 10 ให้ คะแนน สม่ำเสมอ =1 ; สม่ำเสมอ =1 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =3 นาน ๆ ครั้ง =3สรุปคะแนนรวมวิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 3, 5, 6, 7 และ 8 ให้คะแนน สม่ำเสมอ =3 ; สม่ำเสมอ =3 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =1 … นาน ๆ ครั้ง =1 … คำถาม 2, 4, 9 และ 10 ให้ คะแนน สม่ำเสมอ =1 ; สม่ำเสมอ =1 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =3 นาน ๆ ครั้ง =3สรุปคะแนนรวม

8 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย การแปลผล 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกรด A 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกรด A 22-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการฟังหลายด้าน ให้เกรด B 22-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการฟังหลายด้าน ให้เกรด B 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการฟังสารอีกมาก ให้ เกรด C 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการฟังสารอีกมาก ให้ เกรด C นักศึกษารายงาน “ เกรด ” ทักษะการฟัง (A-B-C) ให้แก่ผู้สอน ทราบด้วย การแปลผล 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกรด A 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกรด A 22-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการฟังหลายด้าน ให้เกรด B 22-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการฟังหลายด้าน ให้เกรด B 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการฟังสารอีกมาก ให้ เกรด C 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการฟังสารอีกมาก ให้ เกรด C นักศึกษารายงาน “ เกรด ” ทักษะการฟัง (A-B-C) ให้แก่ผู้สอน ทราบด้วย

9 สิ้นสุดแบบประเมินหลังเรียน 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุด... แบบประเมินหลังเรียน กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินหลังเรียน 0 1 3 0 1 - Part 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google