งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาการจัดการความรู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาการจัดการความรู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จำกัด (มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาการจัดการความรู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จำกัด (มหาชน)
โดย นางสาวศิรินทรา กลักโพธิ์ นางสาวศิริพร กลักโพธิ์ การศึกษาการจัดการความรู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จำกัด (มหาชน)

2 การศึกษาบริบททั่วไป จากการศึกษาค้นคว้าความสำเร็จของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จำกัดมหาชน นั้นพบว่าความสำเร็จของ ดั๊บเบิ้ล เอ มี 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ และด้านการตลาด

3 ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ
ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกระดาษคุณภาพระดับโลก ที่มีการควบคุมการผลิตที่สม่ำเสมอ เราควบคุมได้ตั้งแต่ไม้ที่นำมาเป็นวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การเก็บในคลังสินค้า หรือแม้กระทั่งการควบคุมความชื้นในการจัดส่งและแพคเกจ

4 ด้านการตลาด ด้านการตลาด ดั๊บเบิ้ล เอ มีการสร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบ และsupport อย่างต่อเนื่อง มีการใช้ศาสตร์ทุกอย่างมาช่วยในการสร้างแบรนด์ออกไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก และยังมีการขยายธุรกิจออกไปโดยใช้ศูนย์ถ่ายเอกสาร ดั๊บเบิ้ล เอ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, ร้าน ดั๊บเบิ้ล เอ สเตชั่นเนอรี่ ไปจนถึงบริการต่าง ๆ ผ่าน 1759 เพื่อทำให้ ดั๊บเบิ้ล เอ มี ผลิตภัณฑ์พร้อมอยู่ในทุก ๆ ที่ ที่ผู้บริโภคมีความต้องการ (Anywhere as you wish)

5 วิจัยทดลองผลิตเนื้อเยื่อกระดาษ คัดเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จัดตั้งโรงงานผลิตกระดาษ ทำประชาพิจารย์ คัดเลือกบุคคลากรคุณภาพ วางแผนพัฒนาคนกับ IT เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับหลายบริษัท มีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

6 การจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน
1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร ทางบริษัทมีการตั้ง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน และสามารถปฎิบัติได้ 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว ทางบริษัทมีการวิจัยทดลองผลิตเนื้อเยื่อกระดาษ คัดเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัย

7 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต วางแผนพัฒนาคนกับ IT คัดเลือกบุคคลากรคุณภาพ 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ ทางบริษัทมีการทำประชาพิจารย์ 5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้นทางบริษัทมีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาจจัดทำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) จัดทำเป็นระบบทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และทางบริษัทมีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น

8 7. การเรียนรู้ ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การนำความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับหลายบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และก่อเกิดเป็นความรู้ต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาการจัดการความรู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google