งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดเวทีนำเสนอข้อมูล / ร่วมแสดงความเห็นร่วมกัน วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดเวทีนำเสนอข้อมูล / ร่วมแสดงความเห็นร่วมกัน วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดเวทีนำเสนอข้อมูล / ร่วมแสดงความเห็นร่วมกัน วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ชุมชนบ้านทุ่ง เก็บข้อมูลทั้งชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาดูงาน วางแผนการทำงาน ตั้งคณะทีมงานเก็บ ข้อมูลของชุมชน หาสภาพ ปัญหา ของชุมชน หาวิธีแก้ไขปัญหา ของชุมชน หาแนว ทาง การทำงาน จัดเวทีนำเสนอข้อมูล / ร่วมแสดงความเห็นร่วมกัน แกนนำ ครูพี่เลี้ยง เครือข่าย อบต. สาธารณลุข ฯลฯ ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

2 ตั้งคณะกรรมการ ช่วยงานแต่ละแผนงาน
ผลจากการ จัดเวทีนำเสนอข้อมูล แผนการเงิน แผนการ ลดต้นทุนการผลิต แผนกระจายความเสี่ยง แผนการ ลดรายจ่าย แผนการเพิ่มรายได้ แผนสุขภาพ ตั้งคณะกรรมการ ช่วยงานแต่ละแผนงาน ครูพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา ดำเนินกิจกรรม ตามแผนงาน ทั้ง 6 แผนงาน เปรียบเทียบข้อมูล เดิม / ปัจจุบัน

3 ผู้นำ / ชาวบ้าน / ครูพี่เลี้ยง
แผนงาน แกนนำ / ผู้ช่วย ทำเวทีย่อย เขียนโครงการ ประสานงาน จัดกิจกรรม ดำเนินการ ติดตาม วัดผล ประเมินผล ผู้นำ / ชาวบ้าน / ครูพี่เลี้ยง ศึกษาดูงาน สร้างแผนงาน สร้างโครงการ

4 แผนการเงิน ศึกษาข้อมูล ด้านการเงินของชุมชน ระดุมทุน สมาชิกกองทุน
บริหารจัดการกองทุน นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูล ตั้งคณะ กรรมการ ที่ปรึกษากองทุน รูปแบบการ บริหาร ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ตรวจสอบ ข้อมูล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เดิม ปัจจุบัน

5 แผนการลดรายจ่าย ศึกษาข้อมูล ด้านการเงิน
ของชุมชนเพื่อทราบ รายรับ รายจ่าย เกิดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพบรมให้ความรู้ ทำน้ำยาเอนกประสงค์ สร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน ป่าชุมชน ลด /เลิก เสริมทักษะอาชีพ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ผักสวนครัว / เลี้ยงไก่ / ปลา / กบ / หมู เห็ด / อื่น ๆ เพิ่มแหล่งอาหารเพื่อใช้ประโยชน์จากป่า สุรา / บุหรี่ / การพนัน ซ่อมเครื่องยนต์ในการเกษตร ฯลฯ นิเทศติดตาม วัด / ประเมินผล ทุกครัวเรือนเกิดการลดรายจ่าย

6 แผนการลดต้นทุนการผลิต
ศึกษาข้อมูล ด้านการเกษตรของชาวบ้านทุ่ง เกิดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพบรมให้ความรู้ ผลิตปุ๋ยใช้เองในครัวเรือน ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภาพ กระจาย ความรู้ทั้งชุมชน ปฏิบัติจริงในนาข้าว / พืชไร่ ฯลฯ นิเทศติดตาม วัด / ประเมินผล ทุกครัวเรือนเกิดการลดต้นทุนในการทำการเกษตร

7 การจัดการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย

8 แผนการลดความเสี่ยงการผลิต
ศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับการปลูกพืช /เลี้ยง ศึกษาดูงาน / เรียนรู้จากแหล่งภูมิปัญญา ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ศึกษาดูงาน เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปลูกพืช / เลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน เปรียบเทียบ วิธีการแบบ เดิม / แบบใหม่ นิเทศติดตาม วัด / ประเมินผล คนในชุมชนเกิดการลดการเสี่ยงการผลิต

9 แผนการเพิ่มรายได้ ศึกษาดูงาน / เรียนรู้จากแหล่งภูมิปัญญา
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มพัฒนาอาชีพ การทำหน่อไม้อัดปี๊บ สานสุ่มไก่ เลี้ยงปลาในกระชังและเลี้ยงกบในบ่อปูน ช่างซ่อมเครื่อง จักรกลการเกษตร การเพาะเห็ดในขอนไม้ ฯลฯ นิเทศติดตาม วัด / ประเมินผล ครัวเรือนเกิดการเพิ่มรายได้

10 แผนสุขภาพ ศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรม โรคระบาด
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ โยคะ เพื่อสุขภาพ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นิเทศติดตาม วัด / ประเมินผล สุขภาพดีทั้งชุมชน


ดาวน์โหลด ppt จัดเวทีนำเสนอข้อมูล / ร่วมแสดงความเห็นร่วมกัน วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google