งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดอนมันปลอดภัยด้วยวินัย ชุมชน. ก่อนเข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดอนมันปลอดภัยด้วยวินัย ชุมชน. ก่อนเข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านของเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดอนมันปลอดภัยด้วยวินัย ชุมชน

2 ก่อนเข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านของเรา

3 บ้านดอนมันยินดี ต้อนรับ

4 สามแยกปลอดภัย

5 ชุมชนร่วมใจสร้างวินัย ของชุมชน

6 ศูนย์การเรียนรู้แห่งชีวิต ชุมชน

7 ผู้ร่วมผลักดันและ ดำเนินการชุมชน

8 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน

9 ทุกปัญหาแก้ได้โดย ประชาคม

10 กระบวนการสร้างความ ร่วมมือ

11 ทุกคนในชุมชนมีส่วน ร่วม

12 งานบุญปลอดเหล้า

13 ทุกคนในชุมชนร่วมแรง ร่วมใจ

14 กิจกรรมเชิดชูผู้สูงอายุ

15 ในชุมชนปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข

16 งานบายศรีปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข

17 ไม่มีสุรา ไม่มีอุบัติเหตุ ชีวิตพอเพียง

18 พระคุณเจ้านำพา เศรษฐกิจพอเพียง

19 อาหารจากในชุมชน ปลูกเอง กิน เอง ปลอดสารพิษ

20 ด่านชุมชน

21 อาสาสมัคร ดูแลความ ปลอดภัย

22 รักษาความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง

23 จัดตั้งกองทุนหมวกกันน็อค โดยระดมทุนในชุมชน

24 ผู้นำทำตนเป็น แบบอย่างที่ดี

25 จะเดินทางไปไหนมาลง ชื่อ

26 ยืมหมวกกันน็อคออกไป นำส่งเมื่อกลับ

27 ของฝากจากชุมชน รายได้สู่ครอบครัว

28 กิจกรรมกลุ่ม อาชีพ หมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพ ตามแนวพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียง

29 สหกรณ์เพาะเห็ด

30 ผลผลิตของเรา

31 สหกรณ์จิ้งหรีด

32 เลี้ยงเป็นอาหารและ จำหน่าย

33 สหกรณ์เลี้ยงกบ

34 ผลผลิตของเรา

35 เลี้ยงปลาเป็นอาหารและ จำหน่าย

36 เลี้ยงสัตว์ปีกไว้กินไข่ และจำหน่าย

37 ปลูกพืชผักและทำนา ปลอดสารพิษ

38

39 เกียรติคุณที่ได้รับ

40 รางวัลของชุมชน

41


ดาวน์โหลด ppt ดอนมันปลอดภัยด้วยวินัย ชุมชน. ก่อนเข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google