งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการเรียนรู้
การช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

2 ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้นเมี่อนำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธี รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง

3 แนวทางการช่วยเหลือ 1. ขั้นเตรียมการก่อนบำบัด ต้องศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจตัวของผู้เสพสารเสพติด เพื่อประเมิน วิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ และให้คำแนะนำแก่ครอบครัวผู้เสพสารเสพติด

4 แนวทางการช่วยเหลือ 2. ขั้นการถอนพิษยา เป็นการบำบัดทางกายต้องการให้ผู้เสพสามารถหยุดยาได้ เช่น การหักดิบ การให้ยาทดแทน การให้ยาเพื่อต้านฤทธิ์สารเสพติด

5 แนวทางการช่วยเหลือ 3. ขั้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ให้มีความเข็มแข็งทางจิตใจ ไม่หวนกลับไปเสพอีก

6 แนวทางการช่วยเหลือ 4. ขั้นตอนการติดตามผล เพื่อดูแลผู้ที่เลิกสารเสพติด ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ โดยการพบปะพูดคุยโดยตรง หรือ ทางโทรศัพท์

7 แหล่งขอรับความช่วยเหลือ
เช่น โรงพยาบาลราชวิถี ต่อ 4302 คลินิกยาเสพติด สำนักงานอนามัย กทม. สายด่วน ปรึกษาปัญหายาเสพติด 1165


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google