งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. Legal Status 2. Area and Level องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. Legal Status 2. Area and Level องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. Legal Status 2. Area and Level องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น
3. การกระจายอำนาจและหน้าที่

2 4. องค์การนิติบุคคล 5. การเลือกตั้ง 6. อิสระในการปกครองท้องถิ่น 7. งบประมาณของตนเอง

3 วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น
8. การควบคุมดูแลของรัฐ วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 2. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

4 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
3. เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น

5 1. งานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและการอำนวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
2.งานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย

6 Decentralization : 3. งานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
4. งานเกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะการกระจายอำนาจ Decentralization :

7 1.การกระจายอำนาจตามอาณาเขต
2. การกระจายตามบริการ

8 จงอธิบายว่าหลักการกระจายอำนาจปกครอง (Decentralization) หมายถึงอะไร และมีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร
ทำในห้องเรียน ครับ

9 ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
1.ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับระบอบประชาธิปไตย ?

10 การจัดสรรอำนาจระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางควรเป็นอย่างไร ?
การปกครองท้องถิ่นควรมีความเป็นประชาธิปไตยแค่ไหน ?

11 สำนักแรก คัดค้านการปกครองตนเองของท้องถิ่น สำนักที่สอง มีการปกครองท้องถิ่นได้ แต่ควบคุมจากรัฐบาลกลางอย่างมาก

12 สำนักที่สาม การปกครองท้องถิ่นมีความจำเป็นในระบอบประชาธิปไตย

13 บทบาทการปกครองท้องถิ่นก่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศ
1.Greater political participation by the people Robert A. Dahl

14 2.Accountability John Stuart Mill Thomas Jefferson Yivisaker

15 4.การเมืองท้องถิ่นเป็นเวทีสร้างนักการเมืองระดับชาติ
3.การปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็งจะขจัดระบบเผด็จการโดยรัฐบาล Montesquieu 4.การเมืองท้องถิ่นเป็นเวทีสร้างนักการเมืองระดับชาติ

16 5.การพัฒนาการเมืองที่มั่นคงต้องเริ่มจากการสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นก่อน
Political Maturity

17 6.การปกครองท้องถิ่นทำให้เกิดการเข้าสู่วิถีทางการเมืองของประชาชน


ดาวน์โหลด ppt 1. Legal Status 2. Area and Level องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google