งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบอบประชาธิปไตย ความหมาย นิยามตามศัพท์ของคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบอบประชาธิปไตย ความหมาย นิยามตามศัพท์ของคำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบอบประชาธิปไตย ความหมาย นิยามตามศัพท์ของคำ

2 นิยามตามที่มาและขอบเขตของอำนาจ
นิยามตามที่เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค นิยามที่เน้นการเข้ามีส่วนร่วมหรือเสียงของประชาชน

3 นิยามที่เน้นเจตนารมณ์ของประชาชน
สรุป 1. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นอุดมการณ์ทางการเมือง

4 เชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถ
หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค

5 2.ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นรูปแบบการปกครอง
หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หลักอำนาจอธิปไตยโดยปวงชน หลักอำนาจอธิปไตยเพื่อปวงชน

6 หลักเหตุผล หลักความยินยอม หลักเสียงข้างมาก หลักประนีประนอม

7 หลักความเสมอภาค หลักเสรีภาพ หลักการปกครองตนเอง

8 3. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นวิถีชีวิต
ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหา มีน้ำใจประชาธิปไตย มีจิตใจกว้างขวาง

9 สนใจกิจการบ้านเมือง รู้จักประนีประนอม รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มองโลกในแง่ดี

10 ประเภทของระบอบประชาธิปไตย
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ประเภทของระบอบประชาธิปไตย 1. ประชาธิปไตยโดยทางตรง 2.ประชาธิปไตยโดยทางอ้อม

11 หัวใจและกระบวนการของระบอบประชาธิปไตย
1. การเข้ามีส่วนร่วมในกลุ่มผลประโยชน์ 2. การเข้ามีส่วนร่วมในพรรคการเมือง 3. การเข้ามีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง

12 หลักการเลือกตั้งโดยอิสระ
หลักการเลือกตั้งโดยลับ หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง หลักการเลือกตั้งในระยะเวลาที่กำหนด

13 ปัจจัยที่เอื้อต่อระบอบประชาธิปไตย
หลักความเสมอภาค หลักการให้สิทธิทั่วถ้วน ปัจจัยที่เอื้อต่อระบอบประชาธิปไตย 1. วัฒนธรรมทางการเมือง

14 2. ระดับการศึกษาของประชาชน
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 4. บุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย 5. เสถียรภาพของสถาบันทางการเมือง

15 รูปแบบของการปกครองฯ 6. พัฒนาการทางการปกครองและการบริหาร
1. หลักประมุขของประเทศ

16 2. หลักการรวมและการแยกอำนาจ
แบบรัฐสภา แบบประธานาธิบดี แบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดี

17 คุณค่าของประชาธิปไตย
1. คุณค่าต่อตัวบุคคล 2. คุณค่าต่อสังคม 3.รัฐสนองเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ได้

18 ประชาธิปไตยอาจมีผลเสียต่อสังคม
การใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน สมาชิกขาดคุณสมบัติที่เหมาะกับระบอบฯ การปกครองฯ บางครั้งล่าช้า เฉื่อยชา

19 มีช่อว่างระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ
ระบอบฯ ไม่อาจแสวงหาผู้นำที่เข้มแข็ง

20

21 จงอธิบายแนวทางในการการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน งานคู่ ส่งวันพฤหัสที่ 15 พ.ย. 55 ก่อน ห้อง 50424


ดาวน์โหลด ppt ระบอบประชาธิปไตย ความหมาย นิยามตามศัพท์ของคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google