งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มรวมมิตร (กลุ่ม 3) นายณรงค์ คงมั่น สสจ.ขอนแก่น ประธาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มรวมมิตร (กลุ่ม 3) นายณรงค์ คงมั่น สสจ.ขอนแก่น ประธาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มรวมมิตร (กลุ่ม 3) นายณรงค์ คงมั่น สสจ.ขอนแก่น ประธาน
กลุ่มรวมมิตร (กลุ่ม 3) นายณรงค์ คงมั่น สสจ.ขอนแก่น ประธาน นายนิติ ดาราหะ สสจ.ปัตตานี นายปกาศิต สมาธิ สสจ.ตรัง นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ สสจ.สงขลา น.ส.ประภาพรรณ นรินทร์นอก สสจ.นครราชสีมา นางศิริวรรณ ศรีนุต สสจ.บุรีรัมย์ น.ส.กาญจนา ยะถา สสจ.เชียงใหม่ นายจิตรธวัช จันทรรินทร์ สสจ.นครพนม นางเพ็กน้อย นพเคราะห์ สสจ.มุกดาหาร นายสุทยุต พูลสมบัติ สสจ.ภูเก็ต เลขานุการ

2 ปัญหา 5.การทำงานไม่มีขั้นตอนกระบวนการเลย ควรปรับปรุง
6.ล่าช้า ขั้นตอนมาก ซับซ้อนการพิจารณาเงินกู้ล่าช้า มีเงื่อนไขมาก ในการกู้เงิน... เซนต์ค้ำประกันผิดบ่อยๆ กว่าจะถูก ก็ไม่ทันกับการใส่ปุ๋ย 10.เอกสารแนะนำต่างๆไม่เข้าใจ 17.บางครั้งสหกรณ์จัดทำเอกสารส่งมาแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ละเลย 28.ติดต่อยาก เจ้าหน้าที่ควรจะมีความรู้มากกว่านี้ 43.ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนในสหกรณ์ 44.ไม่พอใจในการลดขั้นตอนขอกู้/เพิ่มระยะเวลากู้ยืม/เอกสารที่ใช้เปลี่ยนแปลงบ่อย 45.จำนวนเงินที่ให้กู้มีไม่เพียงพอและควรเพิ่มวงเงินกู้

3 Action Plan การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าสู่แหล่งทุน
แผนงาน หลักการปฏิบัติ ระยะเวลา โดย การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าสู่แหล่งทุน 1. วิเคราะห์แหล่งทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงแหล่งทุนภายในและทุนภายนอก 3. ชี้แจงขั้นตอนการเข้าถึงแหล่งทุนภายนอก (การกู้) ต.ค.55-ก.ย.56 สสจ.

4 ปัญหา 1. ไม่พอใจที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่สนใจในหน้าที่รับผิดชอบ
2. 96 ปีแล้ว แต่คุณภาพด้อยกว่าหน่วยงานอื่น 3. เป็นข้าราชการมากไป 22.รู้จักกันในจังหวัดแต่ความสัมพันธ์ไม่มีเหมือนก่อนๆ 23. คำว่าหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์สำหรับจังหวัด ไม่ค่อยดี ไม่ค่อยใส่ใจ สหกรณ์เหมือนต่างคนต่างอยู่ เหมือนไม่มีบทบาทกับสหกรณ์และสมาชิกเท่าใดนัก ขอความช่วยเหลือได้น้อยมากปล่อยปะละเลย ไม่สนใจติดตามรู้สึกห่างเหิน เหมือนสหกรณ์อยู่คนเดียวโดยไม่มีที่ปรึกษา 25. จุดด้อยบุคลากรสหกรณ์ยังไม่เพียงพอต่อการขอให้เข้ามาดูแลสหกรณ์ เจ้าหน้าที่น้อย ทำให้ไม่ทันต่องานเร่งด่วน ที่เกิดผลเสียกับสหกรณ์ 31. ไม่มีจุดเด่นใดๆถ้าไม่พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ และเพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะปัจจุบันสมาชิกของสหกรณ์มีการศึกษาและมีความรู้ประสบการณ์มากกว่า 32. หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งสนับสนุนแต่สหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จ ส่วนสหกรณ์ที่มีปัญหา หรือเกิดปัญหาจะเข้ามาในช่วงแรกๆแต่เมื่อให้แก้ปัญหากลับทำแบบขอไปที ไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงๆจังๆ

5 Action Plan พัฒนาสหกรณ์เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง ต.ค.55-ก.ย.56
แผนงาน หลักการปฏิบัติ ระยะเวลา โดย พัฒนาสหกรณ์เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง 1. เสวนาเครือข่ายเพื่อละลายพฤติกรรม 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ประกอบด้วย -ฝ่ายบริหารสหกรณ์ 5 คน -ฝ่ายจัดการสหกรณ์ 5 คน -ส่วนราชการ (สนง.สหกรณ์จังหวัด 3 คน สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 คน - ที่ปรึกษา (สกจ. ธกส.) 3. อภิปราย เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ 4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดเพื่อติดตาม 4 ครั้ง/ปี เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป ต.ค.55-ก.ย.56 สสจ.

6 ปัญหา 10. เอกสารแนะนำต่างๆไม่เข้าใจ
15. การแนะนำติดต่อควรให้มีการรอบคอบทันต่อการทำงาน 16. ไม่อยากให้เน้นทฤษฎีมากเกินไป ให้คำนึงถึงความเป็นไปได้มากกว่า 23. คำว่าหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์สำหรับจังหวัด ไม่ค่อยดี ไม่ค่อยใส่ใจ สหกรณ์เหมือนต่างคนต่างอยู่ เหมือนไม่มีบทบาทกับสหกรณ์และสมาชิกเท่าใดนัก ขอความช่วยเหลือได้น้อยมากปล่อยปะละเลย ไม่สนใจติดตามรู้สึกห่างเหิน เหมือนสหกรณ์อยู่คนเดียวโดยไม่มีที่ปรึกษา 24. คำวินิจฉัยบางครั้งไม่ระบุชัดเจนการปฏิบัติ 28. ติดต่อยาก เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ควรมีความรู้มากกว่านี้ 31. ไม่มีจุดเด่นใดๆถ้าไม่พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ และเพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะปัจจุบันสมาชิกของสหกรณ์มีการศึกษาและมีความรู้ประสบการณ์มากกว่า 34. ควรปรับปรุงบุคลากรของจังหวัด ขาดประสบการณ์ ไม่มีความรู้ด้านสหกรณ์

7 Action Plan ต.ค.55-ก.ย.56 สสจ. แผนงาน หลักการปฏิบัติ ระยะเวลา โดย
การจัดการความรู้ “การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” 1. แต่งตั้งคณะทำงาน KM 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่มีความรู้และประสบการณ์ 3. จัดทำรูปเล่ม “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” ต.ค.55-ก.ย.56 สสจ.


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มรวมมิตร (กลุ่ม 3) นายณรงค์ คงมั่น สสจ.ขอนแก่น ประธาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google