งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ ใช้งานมัลติมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ ใช้งานมัลติมีเดีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ ใช้งานมัลติมีเดีย
( Multimedia Application ) II

2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ มัลติมีเดีย
ไมโครคอมพิวเตอร์ เทคนิคและวิธีการ นำเสนอข้อมูล เทคโนโลยีจอภาพ เทคโนโลยี มัลติมีเดีย เทคโนโลยี ซอฟท์แวร์ เทคโนโลยีอุปกรณ์นำเข้า และแสดงผลข้อมูล เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เครือข่าย เทคโนโลยี ในการเก็บบันทึกข้อมูล เทคโนโลยี ในการย่อขนาดข้อมูล

3 เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer Technology)
ทำให้การจัดการข้อมูลในลักษณะ ข้อความ ภาพ เสียง และการโต้ตอบ เป็นไปด้วย ความรวดเร็ว และ ต่อเนื่อง โดยไม่เกิดอาการสะดุดทั้งภาพ และเสียง

4 ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง สำหรับงานมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ จึงเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบ 3 ส่วน สถาปัตยกรรมของระบบ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ

5 สถาปัตยกรรมของระบบ (Architecture System)
เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของระบบ (Architecture System) Input Unit Output Unit CPU Memory Unit Arithmetic Logical Unit Control Unit Auxiliary Storage Unit

6 บัส (Bus) มี 3 ประเภท คือ บัสขอมูล (Data Bus) บัสตำแหน่ง (Address Bus)
เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ บัส (Bus) มี 3 ประเภท คือ บัสขอมูล (Data Bus) บัสตำแหน่ง (Address Bus) บัสควบคุม (Control Bus)

7 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) เป็นส่วนหลักที่สำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พัฒนาการของซีพียูก็ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกปี

8 พัฒนาการของซีพียู (IBM PC Platform)
เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ พัฒนาการของซีพียู (IBM PC Platform) 8086 80286 80386 486 Pentium Pentium Pro Pentium II,III,4

9 หน่วยความจำ (Memory Unit)
เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ (Memory Unit) สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน ROM (Read Only Memory) เป็นข้อมูลถาวรและสามารถนำข้อมูลภายในไปใช้ได้อย่างเดียว RAM (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำชั่วคราว

10 เทคโนโลยีจอภาพ (Screen Technology)
การนำเสนอระบบงานมัลติมีเดีย แทบทุกระบบงาน เป็นการนำเสนอผ่านจอภาพทั้งสิ้น ดังนั้นจอภาพจึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของระบบมัลติมีเดีย

11 ประเภทของจอภาพ จอภาพสีเดียว (Monochrome)
เทคโนโลยีจอภาพ ประเภทของจอภาพ จอภาพสีเดียว (Monochrome) จอสี CGA (Color Graphics Adapter) จอสี ECD (Enhanced Color Display) จอสี VGA (Video Graphics Adapter) จอสี SVGA (Super Video Graphics Adapter)

12 จอภาพสีเดียว (Monochrome)
เทคโนโลยีจอภาพ จอภาพสีเดียว (Monochrome) มีสีเขียวหรือข่าวในพื้นจอสีดำ ใช้สำหรับแสดงผลเฉพาะข้อความของเครื่องลูกข่ายของคอมพิวเตอร์ระดับเมนเฟรม ให้ความระเอียด 720x350 Pixel

13 จอสี CGA (Color Graphics Adaater)
เทคโนโลยีจอภาพ จอสี CGA (Color Graphics Adaater) ภาพกราฟฟิกแสดงสีได้ 4 สี แสดงข้อความได้ 8 สี ให้ความละเอียด 640x200 Pixel

14 จอสี ECD (Enhanced Color Display)
เทคโนโลยีจอภาพ จอสี ECD (Enhanced Color Display) แสดงสีได้ 64 สี ให้ความละเอียด 640x350 Pixel ความละเอียดสูงสุดได้ 1024x768 Pixel

15 จอสี VGA (Video Graphic Adapter)
เทคโนโลยีจอภาพ จอสี VGA (Video Graphic Adapter) มีแผงควบคุมการแสดงภาพประกอบด้วย 6 ส่วน หน่วยความจำแสดงผล ตัวควบคุมกราฟิก ตัวควบคุมการเกิดภาพที่จอ ตัวเรียงข้อมูลอนุกรม ตัวควบคุมแอตทริบิวท์ ซีเควนเซอร์

16 จอสี SVGA (Super Video Graphic Adapter)
เทคโนโลยีจอภาพ จอสี SVGA (Super Video Graphic Adapter) มีแผงควบคุมการแสดงภาพเหมือนกับแบบ VGA แต่มีหน่วยความจำในการแสดงผลมากกว่า ทำให้สามารถสร้างภาพได้ละเอียดมากขึ้น

17 เทคโนโลยีอุปกรณ์ นำเข้าและแสดงผลข้อมูล (Input and Output Device Technology)
มีการพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและนับวันยิ่งจะมีความหลากหลายในอุปกรณ์ต่าง ๆ

18 จำแนกประเภทได้ อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input Device)
เทคโนโลยีอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผลข้อมูล จำแนกประเภทได้ อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input Device) อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Output Device) อุปกรณ์นำเข้าและแสดงผลข้อมูล (Output Device)

19 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input Devices)
เทคโนโลยีอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผลข้อมูล อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input Devices) อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ เฉพาะการนำเข้าข้อมูลเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถเป็นสื่อแสดงผลข้อมูลได้

20 อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Ouput Devices)
เทคโนโลยีอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผลข้อมูล อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Ouput Devices) อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ เฉพาะการแสดงผลข้อมูลเพียงอย่างเดียว

21 อุปกรณ์นำเข้าและแสดงผลข้อมูล (Input and Ouput Devices)
เทคโนโลยีอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผลข้อมูล อุปกรณ์นำเข้าและแสดงผลข้อมูล (Input and Ouput Devices) อุปกรณ์ที่สามารถใช้ นำเข้าข้อมูล และ แสดงผลข้อมูล ในอุปกรณ์เดียวกัน เทคโนโลยีสนามแม่เหล็ก เทคโนโลยีแสง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

22 เทคโนโลยีการเก็บบันทึกข้อมูล(Data Storage Technology)
ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันพับอุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าและแสดงผลข้อมูล เทคโนโลยีสนามแม่เหล็ก เทคโนโลยีแสง

23 THE END

24 Home Work ‘ดีวีดีรอม’ สำหรับการเก็บบันทึกข้อมูลทัดเทียมกับ ‘ซีดีรอม’
ประเด็นสำคัญใด ? ที่ทำให้ ‘ดีวีดีรอม’ ไม่ยอมรับกันในปัจจุบัน สำหรับการเก็บบันทึกข้อมูลทัดเทียมกับ ‘ซีดีรอม’ แม้ว่าจะมีขนาดความจุต่อแผ่นมากกว่าก็ตาม


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ ใช้งานมัลติมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google