งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A/Prof.Dr.Supot Nitsuwat

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A/Prof.Dr.Supot Nitsuwat"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A/Prof.Dr.Supot Nitsuwat
สจพ Image Processing A/Prof.Dr.Supot Nitsuwat ต้นแบบ slide DIP

2 รายละเอียดของวิชา (Subject Detail)
รหัสวิชา: /423451 ชื่อวิชา (ภาษาไทย): ระบบประมวลผลสัญญาณภาพ (English): Image Processing Systems จำนวนหน่วยกิต: 3( ) หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เวลาการสอน: วันศุกร์ เวลา 13:00 – 17:00 วันพฤหัสบดี เวลา 13:00 – 17:00

3 Topics Introduction Fundamental Operations
สจพ Topics Introduction Fundamental Operations Image Filtering and Enhancement Spatial Domain Frequency Domain 4. Image Restoration 5. Transformations DIP

4 Topics 6. Image Compression 7. Color Image Processings
สจพ Topics 6. Image Compression 7. Color Image Processings 8. Image Morphology 9. Image Segmentation 10. Image Content Representation 11. Pattern Recognition DIP

5 บทนำ (Introduction), การใช้งาน Matlab
สัปดาห์ที่ เนื้อหาวิชา หมายเหตุ 1 บทนำ (Introduction), การใช้งาน Matlab ฝึกเขียนโปรแกรม อ่าน เก็บ แสดง และประมวลผลภาพเบื้องต้น การบ้าน 1 2 การประมวลผลภาพเบื้องต้น การบ้าน 2 3 การบ้าน 3 4 การปรับปรุงคุณภาพของภาพ ให้รายละเอียด Project 5 การบ้าน 4 6 การเรียกคืนคุณภาพของภาพ Bonus HW 01 7 Morphological Image Processing การบ้าน 5 8 สอบกลางภาคเรียน

6 สอบปลายภาคเรียน, ส่ง Project
สัปดาห์ที่ เนื้อหาวิชา หมายเหตุ 9 การแบ่งตัดภาพ การบ้าน 6 10 การบ้าน 7 11 การนำเสนอเนื้อหาในภาพ การบ้าน 8 12 การบ้าน 9 13 Bonus HW 02 14 การบีบอัดและการขยายกลับคืนภาพ การบ้าน 10 15 การรู้จำวัตถุในภาพ - 16 สอบปลายภาคเรียน, ส่ง Project

7 สัดส่วนของคะแนนดิบในการตัดสินผล
 คะแนน Final Exam %  คะแนน Mid-term Exam %  คะแนน Homework (10) % คะแนนเข้าร่วมกิจกรรม % คะแนน Project Work (1) %

8 Text Books R. C. Gonzalez and R. E. Woods,
สจพ Text Books R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing: Using MATLAB, Addison- Wesley, 2004. DIP

9 2. A. McAndrew, Introduction to Digital Image Processing,
สจพ 2. A. McAndrew, Introduction to Digital Image Processing, Thomson, 2004. DIP

10 สจพ 3. T. Acharya, A. K. Ray, Image Processing: Principles and Applications, Wiley & Sons, 2005. DIP

11 ผู้สอน (Instructor) ชื่อผู้สอน: ผศ.ดร. สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์ (SNS)
สถานที่ติดต่อ: ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โทรศัพท์: ต่อ 4503, (ใช้ จะสะดวกที่สุด) URL:


ดาวน์โหลด ppt A/Prof.Dr.Supot Nitsuwat

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google