งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2548"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2548
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Botanic resort วันที่ 4 กันยายน 2548

2 องค์ประกอบที่ 1. ข้อเสนอแนะ
วิสัยทัศน์ใหม่มีข้อความยาวเกินไป เสนอให้ปรับปรุงข้อความให้กระชับขึ้น การเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ (ทำปฏิทินปีใหม่)

3 วิสัยทัศน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นภาควิชาที่มีมาตรฐานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

4 องค์ประกอบที่ 2. ข้อเสนอแนะ
ควรนำร่างอาจารย์ใหญ่มาช่วยประกอบในการให้ความรู้แก่นักศึกษา และประชาชน (????) ให้สรุปจำนวนกระบวนวิชาทั้งหมดที่ภาควิชาเปิดสอน (แฟ้มกระบวนวิชาควร มีให้ครบตามที่เปิดสอน)

5 องค์ประกอบที่ 2. ข้อเสนอแนะ
อาจารย์และนักศึกษาต้องสัมผัสกลิ่นจากสารเคมีในการเรียนภาคปฏิบัติ ระยะสั้น – ให้ใส่ Mask ใส่หมวก, ให้ความรู้เรื่อง Toxicity ระยะกลาง–remodel ห้อง gross, ทำโต๊ะ demonstration ระยะยาว – วางแผนเปลี่ยนแอร์ห้อง gross และพัฒนาวิธีการดอง อาจารย์ใหญ่

6 องค์ประกอบที่ 2. ข้อเสนอแนะ
ห้องอุทิศควรจัดสถานที่ให้เหมาะสมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ : วางแผนปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาค : จัดเวรอยู่ในช่วงเวลาพัก (ตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่) : จัดทำป้ายห้องให้เป็นที่สังเกตได้ชัดเจน : การประชาสัมพันธ์

7 องค์ประกอบที่ 3. ข้อเสนอแนะ
ควรจัดให้มีการแนะแนวทางการประกอบอาชีพให้นักศึกษาบัณฑิต อย่างเป็นระบบ : จัดโครงการคืนสู่เหย้าเล่าให้น้องฟัง (ปีการศึกษา 2548)

8 องค์ประกอบที่ 4. ข้อเสนอแนะ ควรจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นรูปแบบ electronic
: ขออาจารย์ทุกท่าน update CV. ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 48 ควรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัยมากขึ้น : ขอรายชื่ออาจารย์ที่จะ present ในการประชุมกายวิภาคฯ - ทำอย่างไร? เพื่อเพิ่มงานวิจัยของภาควิชาฯ ?

9 รายชื่อผู้ที่จะ Present
อ.อัจฉรา ปฏิพัทธ์ อัจฉราภรณ์ ไอดา ทรงเกียรติ?

10 องค์ประกอบที่ 5. ข้อเสนอแนะ
- ควรจัดทำฐานข้อมูลบริการวิชาการให้เป็นรูปแบบ electronic : ข้อมูลสื่อการสอนและการบริการฯ ห้องต่างๆ (สิ้นเดือนตุลาคม)

11 องค์ประกอบที่ 7.

12 องค์ประกอบที่ 8.

13 องค์ประกอบที่ 9.

14 เรื่องอื่นๆ PowerPoint แนะนำภาควิชาฯ ใบกำกับการใช้งานครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง กลยุทธ์รองรับการประชุมวิชาการนานาชาติ ร่วมกับภาควิชา Ortho. - ใบเสร็จ -เตรียมสถานที่+cadaver

15 Thank you


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google