งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Auditing Standards) จัดโดย คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2548 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักหอสมุด

2 พิธีกร กล่าวที่มาของการสัมมนา
กล่าวเปิดโดย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

3 ภาคปกติ และ ภาคค่ำ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ทั้งหลักสูตรปกติ 4 ปีและต่อเนื่อง 2 ปี

4 มีคณาจารย์ของคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพร่วมการสัมมนา

5 “มาตรฐานการตรวจสอบภายใน” โดย อ.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง

6 ลีลาของวิทยากรทำให้คณาจารย์หลายท่านอยากนำไปใช้ในการสอนวิชาบรรยาย

7 บรรยากาศของการสัมมนา
ในวันแรก

8

9 คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร กล่าวขอบคุณวิทยากร

10 นักศึกษาเซ็นชื่อ ก่อนกลับบ้าน

11 เริ่มต้น การสัมมนา ในวันที่ 2

12 “มาตรฐานการควบคุมภายใน” โดย อ.สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์

13 ของการสัมมนาในวันที่ 2
บรรยากาศ ของการสัมมนาในวันที่ 2

14 ยังคงตั้งใจฟัง

15 คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google