งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

2

3

4

5

6

7

8 ตราพระครุฑพ่าห์ ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัวหนังสือราชการไทย (แบบที่นิยมใช้กันมาก) ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัวหนังสือราชการไทย (แบบที่นิยมใช้กันมากอีกแบบหนึ่ง) ตราพระครุฑพ่าห์ แบบที่ใช้เป็นหน้าปกราชกิจจานุเบกษา หนังสือเดินทาง รวมทั้งใช้เป็นตราราชการของกรมราชองครักษ์และหน่วยงานในกระทรวง การต่างประเทศ ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัวหนังสือราชการไทย (แบบปีกครุฑกว้าง)

9 หนังสือเวียน สลก. ลำดับ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง ๑. สลก ๑๐๙๑/๒๕๕๓
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขอให้ดำเนินการตามโครงการฟอนต์มาตรฐานไทย ๒. สลก ๑๐๒๗/๒๕๕๓ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓. สลก ๑๒๔๓/๒๕๕๔ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ การออกเลขที่หนังสือราชการของกรมชลประทาน ๔. สลก ๑๖๙/๒๕๕๕ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการเสนอกรม ๕. สลก ๑๗๐/๒๕๕๕ การกำหนดเลขที่หนังสือส่งออกภายนอกกรมของหน่วยงานที่ต่ำกว่าสำนักและกอง

10 รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการ
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน บันทึก หนังสือประทับตรา คำสั่ง หนังสือรับรอง รายงานการประชุม

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๐๐๒๐ ต่อ ๒๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐ - ๑ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐ - ๑ โทร. ๒๓๘๔, ๒๗๕๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐ โทร. โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐

23

24

25 การจ่าหน้าซองจดหมาย ชื่อ ที่อยู่หน่วยงานผู้ฝาก ที่ สชป ๑๑/๑๐/๒๕๕๕ ที่ สชป ๑๑/๑๒/๒๕๕๕ เรียน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

26 สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๐๒๐ ต่อ ๒๓๘๔, ๒๗๕๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐

27 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google