งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการ

2 รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการ
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน บันทึก หนังสือประทับตรา คำสั่ง

3 รูปแบบครุฑ ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัวหนังสือราชการไทย (แบบที่นิยมใช้กันมาก) ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัวหนังสือราชการไทย (แบบที่นิยมใช้กันมากอีกแบบหนึ่ง) ตราพระครุฑพ่าห์ แบบที่ใช้เป็นหน้าปกราชกิจจานุเบกษา หนังสือเดินทาง รวมทั้งใช้เป็นตราราชการของกรมราชองครักษ์ และหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัวหนังสือราชการไทย (แบบปีกครุฑกว้าง)

4

5

6

7

8

9

10 สำนักงานเลขานุการกรม โทร. โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐ หมายเหตุ  = ๑ เคาะ
ที่กษ๐๓๐๑/ กรมชลประทาน ถนนสามเสนกทม.๑๐๓๐๐ วันเดือนปี เรื่อง เรียน อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.๕ ซม ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรุป ขอแสดงความนับถือ ( ) อธิบดีกรมชลประทาน สำนักงานเลขานุการกรม โทร. โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐ หมายเหตุ  = ๑ เคาะ 1.5 cm (1 enter) (1 enter+ before 6 pt) (1 enter+ before 6 pt) (1 enter+ before 6 pt) 3 cm (1 enter+ before 6 pt) (1 enter+ before 6 pt) (1 enter+ before 6 pt) 2 cm (1 enter+ before 6 pt) (1 enter + before 12 pt) (4 enter) (4 enter)

11 1.5 cm -๒- สำนักงาน…

12 สำเนาคู่ฉบับ ที่กษ๐๓๐๑/ กรมชลประทาน ถนนสามเสนกทม.๑๐๓๐๐
ที่กษ๐๓๐๑/ กรมชลประทาน ถนนสามเสนกทม.๑๐๓๐๐ วันเดือนปี เรื่อง เรียน อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาคเหตุ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ภาคความประสงค์ ภาคสรุป ขอแสดงความนับถือ ( ) อธิบดีกรมชลประทาน สำนักงานเลขานุการกรม โทร. โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙ ร่าง มุมล่างด้านขวา พิมพ์ ตรวจ สำเนาคู่ฉบับ

13 หนังสือภายใน/บันทึก บันทึกข้อความ ส่วนราชการ ที่ วันที่ เรื่อง เรียน ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรุป ( ) อธิบดีกรมชลประทาน 1.5 cm 3 cm 2 cm 2.5 cm 1enter+ 6 pt 1enter+ 6 pt 4 enter

14 สำเนาคู่ฉบับ ส่วนราชการ ที่ วันที่ เรื่อง เรียน ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรุป ( ) อธิบดีกรมชลประทาน ร่าง มุมล่างด้านขวา พิมพ์ ตรวจ หนังสือภายใน/บันทึก

15 สำนักงานเลขานุการกรม โทร. โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐ หมายเหตุ  = ๑ เคาะ
ที่กษ๐๓๐๑/ ถึง 2 enter+before 6 ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรุป 4 enter กรมชลประทาน ธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐ หมายเหตุ  = ๑ เคาะ (1.5 cm) หนังสือประทับตรา 1 enter+before 6 pt 2.5 cm 2 cm 1 enter+before 6 pt 3 cm

16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่..................................
(1.5 cm) คำสั่งกรมชลประทาน ที่ เรื่อง ข้อความ ทั้งนี้ ตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ พ.ศ ( ) อธิบดีกรมชลประทาน 1 enter+before 6 pt 2.5 cm 3 cm 2 cm 1 enter+ before 12 pt 5 cm 4 enter

17 แนวทางปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน พ. ศ
แนวทางปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง การออกเลขที่หนังสือ

18

19

20 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google