งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้จุลินทรีย์ EM ลดกลิ่นแอมโมเนียจากมูลสุกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้จุลินทรีย์ EM ลดกลิ่นแอมโมเนียจากมูลสุกร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้จุลินทรีย์ EM ลดกลิ่นแอมโมเนียจากมูลสุกร
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 ของเสียจากการขับถ่ายของสุกร
ขับออกมาวันละ 5 % ของน้ำหนักตัว มูล 2 % ปัสสาวะ 3 % แอมโมเนีย

3 ผลกระทบของแอมโมเนีย ต่อคน 0.83-1.04 ppm ปลอดภัยต่อสุขภาพของคน ต่อสุกร

4 ตาราง ความเข้มข้นของแอมโมเนียที่มีผลกระทบต่อสัตว์
ก๊าช ความเข้มข้น(ppm) ระยะเวลา อาการ แอมโมเนีย ไม่สังเกต ระคายเคืองในคอ 700 ไม่สังเกต ระคายเคืองในตา 1700 ไม่สังเกต ไอ น้ำลายฟูมปาก นาที หายใจไม่ออก นาที ตายเฉียบพลัน ที่มา : Jiang and Sands(1999 อ้างโดย ผกาพรรณ,2548)

5 อีเอ็มสามารถลดกลิ่นแอมโมเนียจากมูลสุกรได้
การทำบ่อแก๊สชีวภาพ ใช้อีเอ็ม อีเอ็มสามารถลดกลิ่นแอมโมเนียจากมูลสุกรได้ ระดับอีเอ็มที่เหมาะสมในการใช้ลดกลิ่น

6 อีเอ็มที่ใช้ในการศึกษามี 2 ลักษณะ คือ
อีเอ็มขยาย อีเอ็มแบบแห้ง

7 การใช้อีเอ็มลดกลิ่นแอมโมเนีย
ให้กิน อีเอ็มขยาย ผสมในน้ำดื่ม 1 : 1000 อีเอ็มโบกาฉิ 1 % และ 2% ผสมในอาหาร อีเอ็มซูปเปอร์โบกาฉิ 1 % ผสมในอาหาร

8 ที่มา :ดัดแปลงจาก ศุภวันจักร และสมชัย(2546)

9 ที่มา : ดัดแปลงจาก สุริยะและคณะ(2541)

10 การทดสอบดมกลิ่นด้วยจมูก
- กลิ่นมูลสุกรที่ได้รับการเสริมอีเอ็มโบกาฉิ 2 % ในอาหารของสุกร - พบว่า แทบจะไม่มีกลิ่นแอมโมเนียเลย - การดมกลิ่นด้วยจมูก เป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือได้ในเรื่องกลิ่น

11 การใช้อีเอ็มลดกลิ่นแอมโมเนีย (ต่อ)
ฉีดพ่น อีเอ็มขยาย หัวเชื้อ(อีเอ็ม+กากน้ำตาล+น้ำ 2:2:20 ) อีเอ็มขยายผสมน้ำ 1 : 8 ฉีดพ่น 200 ลิตร/พื้นที่ 300ตารางเมตร หรือหัวเชื้อผสมน้ำ 1:50

12 ที่มา:ดัดแปลงจาก อัศวิน และคณะ(2539)

13 สรุป การเสริมอีเอ็มแบบแห้ง 1-2% ในอาหาร หรือเสริมอีเอ็มขยาย ในน้ำดื่มของสุกร 1:1000 สามารถลดปัญหาเรื่องกลิ่นแอมโมเนียได้ การใช้อีเอ็มขยายฉีดพ่นพื้นคอก ลดกลิ่นได้เช่นกัน

14 เสนอแนะ การศึกษาเกี่ยวกับอีเอ็มเป็นเรื่องที่ยาก เพราะอีเอ็มมีความผันแปรสูง จึงควรศึกษาหาวิธีลดการผันแปร ซึ่งจะทำให้อีเอ็มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การใช้จุลินทรีย์ EM ลดกลิ่นแอมโมเนียจากมูลสุกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google