งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานการวิจัย
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย
กำหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ค้นหาสาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา สรุปและอธิบายวิธีแก้ปัญหา

3 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย
การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงบรรยาย การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลอง

4 องค์ประกอบของรายงานการวิจัย
ส่วนหน้า หน้าปก/บทคัดย่อ/กิติกรรมประกาศ/สารบัญ ฯลฯ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิจัย บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล บรรณานุกรม ภาคผนวก

5 ปัญหาของการทำวิจัย ปัญหาของการทำวิจัยก็คือ ไม่มีปัญหา
มีปัญหาแต่ไม่รู้ว่า วิจัยอย่างไร วิจัยเสร็จแล้ว ไม่รู้จะเขียนรายงานการวิจัยอย่างไร เขียนเสร็จแล้ว ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่

6 บทนำ ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมุติฐานของการวิจัย
กรอบความคิดการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์ ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย

7 ความสำคัญของการวิจัย
ปัญหาคืออะไร ทำไมต้องวิจัย ทฤษฎีและหลักการอะไรสนับสนุน สรุปว่าทำไมต้องวิจัย

8 ขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เนื้อหา ข้อตกลงเบื้องต้น
ใคร ที่ไหน เท่าไหร่ ตัวแปร ตัวแปรต้น ทำอะไร ตัวแปรตาม ได้อะไร เนื้อหา วิชาอะไร กี่เรื่อง กี่ตอน ข้อตกลงเบื้องต้น เฉพาะที่จำเป็น

9 กรอบความคิดการวิจัย ตัวแปรต้น ผู้ถูกกระทำ ตัวแปรตาม วิธีสอน สื่อการสอน
นโยบาย เทคโนโลยีใหม่ ๆ ฯลฯ ผู้ถูกกระทำ นักเรียน อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ฯลฯ ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยน ความพึงพอใจ ความเห็น ฯลฯ

10 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความ บทวิจารณ์ Review /Research ฯลฯ หาไม่ได้ ??????

11 วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย
แบบสอบถาม สื่อ ฯลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติวิจัย

12 ผลการวิจัย ตารางแสดงผล แผนภูมิ กราฟ ความเรียง

13 สรุปผลการวิจัย สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ไม่ต้องใส่ความคิดเห็นผู้วิจัย สั้น ๆ และตรงประเด็น

14 อภิปรายผลการวิจัย ขยายความจากการสรุปผลการวิจัย
แสดงว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมุติฐาน ใส่ความคิดเห็นตนเอง นำเอกสารและการวิจัยจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนผล หรือแสดงความขัดแย้งกับผลการวิจัย ฯลฯ

15 บทสรุป ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป คำคมและวิสัยทัศน์ของผู้วิจัย ฯลฯ

16 รายการอ้างอิง รูปแบบตามมาตรฐาน แสดงภูมิรู้ของผู้เขียน
แสดงที่มาของข้อมูล แสดงความมานะพยายามในการค้นคว้า

17 ประวัติย่อผู้วิจัย ชื่อ ตำแหน่ง ที่ทำงาน ที่อยู่ที่ติดต่อได้


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google