งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี
ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี Ionic Bonds นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 14 สิงหาคม 2552 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

2 พันธะไอออนิก ความรู้พื้นฐาน แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม กฎออกเตต
Electronegativity พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

3 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

4 แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง อะตอม
แรงดึง แรงผลัก พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

5 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

6 พันธะไอออนิก พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

7 Ionic Lewis symbols Ionic bonding Electronegativity and bondpolarity
Born-Haber cycle พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

8 กฎออกเตต the octet rule – อะตอมหรือไอออน ที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามแบบก๊าซเฉื่อย โดยจำนวนอิเล็กตรอนวงนอกเท่ากับแปด พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

9 Chapter 3. Chemical Bonds
Ions and Octet Rule Chapter 3. Chemical Bonds Na e 1s22s22p63s1 Na e 1s22s22p6 8 valence electrons, stable Na e 1s22s22p5 not stable Na e 1s22s22p63s2 not stable พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

10 Properties of Ions Example: NaCl versus Na+Cl- Na: [Ne]3s1
Cl: [Ne]3s23p5 Na+: [Ne] Cl-: [Ne]3s23p6 = [Ar] พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

11 cations - name of atom + “ion”
การเรียกชื่อไอออน cations - name of atom + “ion” พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

12 การเรียกชื่อไอออน anions - end with “-ide”
O2- - oxide; S2- - sulfide; F- - fluoride Cl- - chloride; Br- - bromide; I- - iodide พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

13 Lewis (electron-dot) symbols:
เขียนเฉพาะอิเล็กตรอนวงนอกของ atoms หรือ ions octet rule : atoms tend to gain, lose, or share electrons until they reach the nearest noble gas configuration พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

14 การเกิดพันธะไอออนิก ionic bond - attraction between positive and negative ions ionic compound - compound formed by combination of positive and negative ions Na (1s22s22p63s1) + Cl (1s22s22p63s23p5) sodiun atom chlorine atom Na+ (1s22s22p6) Cl- (1s22s22p63s23p6) sodium ion chloride ion octet octet _ Na Cl: > Na :Cl : พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

15 Ionic “bond”: electrostatic attraction between ions of opposite charge
metal + nonmetal  ionic compound low IE low EA gives up e– high IE high EA takes e– transfer of electrons พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

16 กระบวนการเกิดพันธะไอออนิก
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

17 การเสียวาเลนซ์อิเล็กตรอนของโลหะ ไปยังออบิตอลของ วาเลนซ์อิเล็กตรอนของอโลหะ
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

18 โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

19 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร


ดาวน์โหลด ppt ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google