งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

H2O H2O H2O ความสำคัญของน้ำ H2O H2O.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "H2O H2O H2O ความสำคัญของน้ำ H2O H2O."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 H2O H2O H2O ความสำคัญของน้ำ H2O H2O

2 Hydrogen bonds between water molecules
แต่ละโมเลกุลของน้ำสามารถสร้าง H-bond กับโมเลกุลของน้ำใกล้เคียงได้สูงสุดถึง 4 bonds การที่น้ำมี H-bond เป็นจำนวนมากนี้เอง ทำให้น้ำมีคุณสมบัติเฉพาะต่างจากของเหลวอื่นๆ

3 Water transport in plants

4 Walking on water Evaporative cooling

5 Oceans and lakes don’t freeze solid because ice floats

6 A crystal of table salt dissolving in water
น้ำเป็นตัวทำลายที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบที่มีขั้วหรืออิออนที่มีประจุ A crystal of table salt dissolving in water

7 A water-soluble protein

8 carbon carbon carbon ความสำคัญของ carbon
สารอินทรีย์ (organic molecules) ต่างๆในสิ่งมีชีวิต เป็นสารที่มี Carbon เป็นองค์ประกอบแกนกลาง carbon carbon

9 สาเหตุที่ Carbon สร้างสารประกอบต่างๆได้หลากหลาย เพราะ อะตอมของ Carbon สามารถสร้าง covalent bond ได้ถึง 4 bonds

10 The shapes of three simple organic molecules

11 Variations in carbon skeletons

12 สารบางชนิดอาจมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่มีการเรียงตัวของอะตอมแตกต่างกัน และมีสมบัติทางเคมีและชีววิทยาแตกต่างกัน เรียกสารเหล่านี้ว่า Isomer

13 นอกจากนี้ functional group ก็เป็นส่วนสำคัญของโมเลกุลซึ่งทำให้สารต่างๆมีสมบัติทางเคมีและชีววิทยาแตกต่างกันมากยิ่งขึ้น A comparison of functional groups of female (estradiol) and male (testosterone) sex hormones

14

15 สสารต่างๆในธรรมชาติประกอบด้วยธาตุ
+ Sodium Chlorine Sodium chloride The sodium metal combines with the poisonous gas chlorine to form the edible compound sodium chloride, or table salt.

16 ธาตุที่มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตมีมากกว่า 25 ชนิด แต่มีเพียง 4 ชนิดนั้นที่เป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่
Carbon ( C) Hydrogen (H) Oxygen (O) Nitrogen (N) (มากกว่า 95 % ของน้ำหนักตัว)

17

18 ธาตุเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้น ถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งอาจทำให้เกิดความผิดปกติและอาจถึงตายได้ The effect of nitrogen deficiency in corn Goiter, iodine deficiency


ดาวน์โหลด ppt H2O H2O H2O ความสำคัญของน้ำ H2O H2O.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google