งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการสอน วิชาเคมี ว30221

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการสอน วิชาเคมี ว30221"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการสอน วิชาเคมี ว30221
โดย นายวิทยา เกริกศุกลวณิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

2 final สอบปลายภาค 20 คะแนน
Mid term สอบก่อนกลางภาค คะแนน ทักษะการเรียนก่อนสอบกลางภาค คะแนน สอบหลังสอบกลางภาค คะแนน ทักษะการเรียนหลังสอบกลางภาค คะแนน สัมมนางานวิจัยทางเคมี คะแนน เจตคติ จิตพิสัย คะแนน รวม คะแนน final สอบปลายภาค คะแนน

3 กติกาการเรียน ใช้สมุดเล่มหนาสำหรับจดบันทึกความรู้ของรายวิชาเคมี
ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียน เข้าเรียนตรงเวลา อย่างช้าไม่เกิน 5 นาที แล้วปิดประตูด้านหลังห้องทันที ครูเช็คชื่อทุกวัน มาไม่ทันเวลาต้องขออนุญาตเข้าหน้าห้อง ครูจะเลิกสอน 5 นาทีสุดท้าย เพื่อให้นักเรียนยกเก้าอี้ขึ้นให้เวรทำความสะอาด ถ้ามีการทดลองต้องจัดตะกร้าอุปกรณ์ ทำความสะอาดบนโต๊ะก่อน

4 กติกาการเรียน ปิดโทรศัพท์ระหว่างเรียน ถ้ามีธุระจำเป็นต้องขออนุญาตครูก่อน จะมีการสอบเก็บคะแนนทุกสัปดาห์ หากมีการทดลอง นักเรียนจะต้องมาเตรียมสารเคมี และอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าเอง การรายงานผลการทดลอง ต้องส่งภายในวันที่ทำการทดลอง ให้นักเรียนศึกษาตำแหน่งที่เก็บของอุปกรณ์และสารเคมี เพื่อหยิบและเก็บให้ถูกที่ นักเรียนต้องให้เกียรติครูผู้สอนเสมอ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความเป็นไทย

5 ผลการเรียนรู้ 1. อธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอน พร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน กับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 2. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของธาตุบางชนิด การจัดธาตุในตารางธาตุโดยอาศัยสมบัติของธาตุ เปรียบเทียบสมบัติของธาตุในหมู่และคาบต่าง ๆแนวโน้มของสมบัติของธาตุในตารางตามหมู่และตามคาบ 3. อธิบายการเกิดพันธะไอออนิกทำให้เกิดสารประกอบไอออนิก การเขียนสูตร การเขียนชื่อสารไออนิก และสมบัติของสารไอออนิก

6 ผลการเรียนรู้ 4. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์ทำให้เกิดเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์ รวมถึงการเขียนสูตรและอ่านชื่อสาร การพิจารณารูปร่างโมเลกุล สภาพขั้วของโมเลกุล และสมบัติของสารโคเวเลนต์ 5. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของสารที่สัมพันธ์กับแรงที่กระทำ ระหว่างอนุภาคของสารนั้น ซึ่งพิจารณาได้จากโครงสร้างโมเลกุลของสาร และเปรียบเทียบแรงที่กระทำระหว่างอนุภาคสาร ที่มีรูปร่างและโครงสร้างโมเลกุล ต่าง ๆ กัน ตลอดจนอธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติบางประการของโลหะ 6. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบตามคาบและปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบตามคาบหมู่ 7. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของธาตุทรานซิชัน และสารประกอบเชิงซ้อนบางชนิด ตลอดจนแนวโน้มของสมบัติของธาตุทรานซิชันในตารางธาตุ

7 ผลการเรียนรู้ 8. คำนวณหามวลอะตอม มวลโมเลกุล จำนวนอนุภาค จำนวนโมล มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP 9. คำนวณเกี่ยวกับมวลเป็นร้อยละของธาตุจากสูตรเคมี สูตรเอ็มพิริกัล และสูตรโมเลกุลของสารคำนวณหามวลของสารตามกฏทรงมวล กฏสัดส่วนคงที่ตลอดจนเขียนและดุลสมการเคมีได้ 10. สืบค้นงานวิจัยทางเคมี สังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลงานในรูปแบบการสัมมนาได้

8 การศึกษาค้นคว้าอิสระและสัมมนางานวิจัยทางเคมี
ภาระงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระและสัมมนางานวิจัยทางเคมี รวม คะแนน


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการสอน วิชาเคมี ว30221

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google