งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 1. ในแต่คู่ต่อไปนี้ ไออนใดมีขนาดใหญ่กว่าและทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ก. N3- and F- ข. Mg2+ and Ca2+ ค. Fe2+ and Fe3+ ง. K+ and Li+

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 1. ในแต่คู่ต่อไปนี้ ไออนใดมีขนาดใหญ่กว่าและทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ก. N3- and F- ข. Mg2+ and Ca2+ ค. Fe2+ and Fe3+ ง. K+ and Li+"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 1. ในแต่คู่ต่อไปนี้ ไออนใดมีขนาดใหญ่กว่าและทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ก. N3- and F- ข. Mg2+ and Ca2+ ค. Fe2+ and Fe3+ ง. K+ and Li+ จ. Au+ and Au3+ ฉ. P3- and N3- 2. จงให้เหตุผลว่าทำไม Se จึงมีพลังงานไอออไนเซชันต่ำกว่า As ทั้งๆ Se ที่มีขนาดเล็กกว่า 3. จงเรียงลำดับธาตุต่อไปนี้ ตามขนาดอะตอมจากเล็กไปใหญ่: Li Na Mg C O ตาม Ionization Energy จากน้อยไปมาก: Mg P S Cl ตาม Electronegaivity จากต่ำไปสูง: C O F N Si ตาม Electron affinity จากต่ำไปสูง: Br Cl I Al

2 4. ธาตุ A, B, C, D และ E มีการจัดเรียงอิเล็คตรอนดังต่อไปนี้
A: 1s2 2s2 2p3 B: 1s2 2s1 C: 1s2 2s2 2p6 3s1 D: 1s2 2s2 E: 1s2 2s2 2p7 จงเรียงลำดับตามขนาดอะตอมจากเล็กไปใหญ่ 5. จงอธิบาย Pauli exclusion principle และ Hund’s rule 6. จงแสดงการจัดเรียงอิเล็คตรอนของอะตอมต่อไปนี้ 16S 22Ti 26Fe 28Ni 40Zr

3 11. จงบอกความแตกต่างระหว่างออร์บิทัล 1s กับ 2s และ 2s กับ 2p
7. จงอธิบายว่าเพราะอะไร พลังงานสัมพรรคภาคอิเล็คตรอนลำดับที่ 1 ของกัมมะถันมีค่า -200 kJ/mol แต่สัมพรรคภาคอิเล็คตรอนลำดับที่ 2 มีค่าเท่ากับ +649 kJ/mol 8. ธาตุ A และ B ในสภาวะเป็นกลาง มีจำนวนอิเล็คตรอนเท่ากับ 12 และ 17 ตามลำดับ จงหา แต่ละธาตุมีการจัดเรียงได้อย่างไร ธาตุใดมีขนาดใหญ่กว่า ธาตุใดมีค่า IE มากกว่า ธาตุใดมีค่า EN มากกว่า 9. จงหาความยาวคลื่นของแสงที่มีความถี่ 8.0x1015 Hz และความถี่ของแสงที่มีความยาวคลื่น 200 nm 10. จงหาพลังงานของโฟตอนที่มีความถี่ 3.0x1015 Hz และถ้าโฟตอนอีกตัวหนึ่งมีพลังงาน 2.0x10-20 J จะมีความยาวคลื่นเท่าใด 11. จงบอกความแตกต่างระหว่างออร์บิทัล 1s กับ 2s และ 2s กับ 2p


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 1. ในแต่คู่ต่อไปนี้ ไออนใดมีขนาดใหญ่กว่าและทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ก. N3- and F- ข. Mg2+ and Ca2+ ค. Fe2+ and Fe3+ ง. K+ and Li+

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google