งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารอนินทรีย์ (Inorganic substance)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารอนินทรีย์ (Inorganic substance)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารอนินทรีย์ (Inorganic substance)

2 สารอนินทรีย์ (Inorganic substance)
ได้แก่ น้ำ แร่ธาตุ และแก๊สออกซิเจน

3 สารประกอบในร่างกายคน

4 น้ำ (H2O) ประกอบด้วยธาตุ H และ O ยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโควาเลนซ์ (Covalent bond)

5 สมบัติของน้ำ เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง
เกิดจากการยึดเหนี่ยวด้วยพันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) ระหว่างอะตอมของ O กับ H ของน้ำแต่ละโมเลกุล

6 โครงสร้างโมเลกุลของน้ำ
พันธะไฮโดรเจน พันธะโควาเลนท์

7 สมบัติของน้ำ น้ำเป็นโมเลกุลมีขั้ว มีสมบัติเป็นตัวทำละลายที่ดี
ทำให้สารอื่นอื่นที่มีสมบัติมีขั้วละลายน้ำได้ดี สารที่มีสมบัติการละลายน้ำ เรียก ไฮโดรฟิลิก (hydrophilic) สารที่มีสมบัติไม่ละลายน้ำ เรียกว่า ไฮโดรโฟบิก (hydrophobic)

8 สมบัติเป็นตัวทำละลาย

9 สมบัติของน้ำ สมบัติความเป็น กรด-เบส ของน้ำ
น้ำแตกตัวให้ ไฮโดรเจนไอออน (H+) ซึ่งแสดงความเป็นกรด และไฮดรอกซิลไอออน (OH-) ซึ่งแสดงความเป็นเบส

10 แร่ธาตุ (minerals) แร่ธาตุแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. แร่ธาตุหลัก (major / macro minerals) แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการมากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อวัน ได้แก่ Ca, P, Na, K, Cl, Mg และ S 2. แร่ธาตุรองหรือแร่ธาตุปลีกย่อย (minor / micro minerals) แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการน้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อวัน ได้แก่ Fe, Cu, Mn, I, Zn, F, Co, Mo, Se, Si และ Ni เป็นต้น

11 หน้าที่ของแร่ธาตุ เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างร่างกายสัตว์ ในสัตว์ที่กำลังเจริญเติบโต แคลเซียมมีความจำเป็นในการสร้างกระดูก ในไก่แคลเซียมจำเป็นในการสร้างเปลือกไข่ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวเคมี โดยเป็นองค์ประกอบของน้ำย่อย เป็นองค์ประกอบของของเหลวในร่างกาย มีความจำเป็นต่อระบบการทำงานของประสาท เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนและวิตามิน รักษาสมดุลของน้ำในร่างกายและความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกาย ควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ ช่วยในการแข็งตัวของเลือด

12 แร่ธาตุที่สำคัญ

13 แร่ธาตุที่สำคัญ

14 วิตามิน

15 วิตามิน

16 วิตามิน


ดาวน์โหลด ppt สารอนินทรีย์ (Inorganic substance)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google