งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intermolecular Forces

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intermolecular Forces"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Intermolecular Forces
แรงระหว่างโมเลกุล Intermolecular Forces

2 13-2 แรงระหว่างโมเลกุล เป็นแรงที่ค่อนข้างอ่อนเมื่อเทียบกับแรงภายในโมเลกุลซึ่งเป็นพันธะโคเวเลนต์และพันธะไอออนิก 1. แรงระหว่างโมเลกุลที่มีขั้ว (Dipole-dipole interaction) 2. พันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bonding) 3. แรงวันเดอร์วาลส์ (van der Waals force) หรือ แรงลอนดอน (London force) หรือแรงแผ่กระจาย (Dispersion force)

3 1. แรงระหว่างโมเลกุลที่มีขั้ว
* เกิดระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์มีขั้วเนื่องจากการดึงดูดของ +–atom ของโมเลกุลหนึ่งกับ ––atomของอีกโมเลกุลหนึ่ง * แปรตาม 1/d4 (d = ระยะห่างระหว่างโมเลกุล) * เป็นแรงที่อ่อนมาก และมีผลในระยะสั้นมากๆ * แรงนี้เป็นเหตุให้โมเลกุลที่มีขั้วมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลว สูงกว่าโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเมื่อเปรียบเทียบระหว่างโมเลกุลที่มี น้ำหนักโมเลกุลใกล้เคียงกัน

4 (Chemistry 8e, Whitten, Cengage/Brookscole, 2007, page 451)

5 2. พันธะไฮโดรเจน * เป็นแรงไดโพล-ไดโพลที่แรงมากๆ
* เกิดระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์มีขั้วที่มี H และธาตุที่มี EN สูงมากๆ (F, O และ N) * ความแข็งแรงของพันธะไฮโดรเจนขึ้นกับค่า EN ของอะตอม ที่เกิดพันธะกับไฮโดรเจน * เมื่อเปรียบเทียบสารสองสารที่มี MW ใกล้เคียงกัน สารที่ สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนจะมีจุดเดือดสูงกว่ามาก

6 (Chemistry 8e, Whitten, Cengage/Brookscole, 2007, page 452)

7 (Chemistry 8e, Whitten, Cengage/Brookscole, 2007, page 452)

8 3. แรงวันเดอร์วาลส์ หรือ แรงลอนดอน หรือ แรงแผ่กระจาย
* เกิดจากการแรงดึงดูดของประจุบวกที่นิวเคลียสของอะตอม หนึ่งกับกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนของอะตอมที่อยู่ใกล้ ทำให้เกิด ขั้วชั่วคราว (temporary dipole) * มีความสำคัญในระยะสั้นมากๆ (แปรตาม 1/d7) * ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อแรงนี้ ได้แก่ น้ำหนักโมเลกุล สารที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง จะยิ่งมีแรงวันเดอร์วาลส์มากกว่า

9 (Chemistry 8e, Whitten, Cengage/Brookscole, 2007, page 453)

10 (Chemistry 8e, Whitten, Cengage/Brookscole, 2007, page 453-454)

11 (Chemistry 8e, Whitten, Cengage/Brookscole, 2007, page 454)

12 เปรียบเทียบความแรงของแรงระหว่างโมเลกุล
พันธะไฮโดรเจน > แรงไดโพล-ไดโพล > แรงแผ่กระจาย

13 ตัวอย่าง 13-1 แรงระหว่างโมเลกุล
จงระบุชนิดของแรงระหว่างโมเลกุลของสารต่อไปนี้ซึ่งอยู่ในเฟสควบแน่น (a) H2O (b) I2 (c) NO2 (a) H2O : H-bonding, London force

14 (c) NO2 : Dipole-dipole force, London force
(b) I2 : London force (c) NO2 : Dipole-dipole force, London force 1414

15 Dipole-induced dipole forces
What is the nature of the intermolecular forces in a mixture of CS2 and acetone? Dipole-induced dipole forces


ดาวน์โหลด ppt Intermolecular Forces

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google