งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของปฏิกิริยาเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของปฏิกิริยาเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของปฏิกิริยาเคมี
โดย เสาวนีย์ หีตลำพูน คศ.3 โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร ชนิดของปฏิกิริยา

2 ชนิดของปฏิกิริยา (Type of chemistry reaction)
ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยากรด- เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์ ชนิดของปฏิกิริยา

3 ปฏิกิริยาการตกตะกอน (Precipitation reaction)
ปฏิกิริยาเคมีที่ได้ผลิตภัณฑ์เป็นของแข็งหรือสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำ ปฏิกิริยาตกตะกอนเกิดจากไอออนบวกและไอออนลบมีการแลกเปลี่ยนคู่กัน หรืออาจเรียกว่าปฏิกิริยาการแทนที่ ชนิดของปฏิกิริยา

4 กฎการละลายของสารประกอบไอออนิก
กฎที่ ไอออน รายละเอียด ข้อยกเว้น 1 Li+ Na+ K+ NH4+ สารประกอบหมู่ IA และสารประกอบแอมโมเนียละลายน้ำได้ - 2 CH3COO- NO3- อะซีเตทและไนเทรตละลายน้ำได้ ชนิดของปฏิกิริยา

5 กฎการละลายของสารประกอบไอออนิก
กฎที่ ไอออน รายละเอียด ข้อยกเว้น 3 Cl- Br- I- คลอไรด์ โบรไมด์ ไอโอไดด์ส่วนใหญ่ ละลายน้ำได้ AgCl , Hg2Cl2 PbCl2, AgBr HgBr2, PbBr2 AgI, HgI2 Hg2I2 , PbI2 4 SO42- ซัลเฟตส่วนใหญ่ละลายน้ำได้ CaSO4 , SrSO4 BaSO4 Ag2SO4 Hg2SO4 PbSO4 ชนิดของปฏิกิริยา

6 กฎการละลายของสารประกอบไอออนิก
กฎที่ ไอออน รายละเอียด ข้อยกเว้น 5 CO32- คาร์บอเนตส่วนใหญ่ ไม่ละลายน้ำ คาร์บอเนตของหมู่ 1A และ (NH4)2CO3 6 PO43- ฟอสเฟตส่วนใหญ่ ฟอสเฟตของหมู่ 1A และ (NH4)2PO4 ชนิดของปฏิกิริยา

7 กฎการละลายของสารประกอบไอออนิก
กฎที่ ไอออน รายละเอียด ข้อยกเว้น 7 S2- ซัลไฟด์ส่วนใหญ่ ไม่ละลายน้ำ ซัลไฟด์ของหมู่ 1A และ (NH4)2S 8 OH- ไฮดรอกไซด์ส่วนใหญ่ ไฮดรอกไซด์ของหมู่ 1A และ Ca(OH)2 Sr(OH)2 Ba(OH)2 ชนิดของปฏิกิริยา

8 ตัวอย่างปฏิกิริยาการตกตะกอน
ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายเลด(II)ไนเทรตกับสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์เกิดผลผลิตเป็นตะกอนสีเหลือง Pb(NO3)2 (aq) + KI (aq) PbI2 (s) + KNO3 (aq) ตามกฎข้อ ….. 3 ชนิดของปฏิกิริยา

9 ตัวอย่างปฏิกิริยาการตกตะกอน
ทำนายว่าเกิดตะกอนหรือไม่ Al2(SO4)3 (..) + NaOH (..) Al(OH)3 (..) + NaSO4 (..) ชนิดของปฏิกิริยา

10 ตัวอย่างปฏิกิริยาการตกตะกอน
ทำนายว่าเกิดตะกอนหรือไม่ Al2(SO4)3 (..) + NaOH (..) Al2(SO4)3 ละลาย ตามกฎข้อ ….. 4 NaSO4 ละลาย ตามกฎข้อ ….. 1 ชนิดของปฏิกิริยา

11 ตัวอย่างปฏิกิริยาการตกตะกอน
Al(OH)3 (..)ไม่ละลายน้ำ ตามกฎข้อ … 8 NaSO4 (..) ละลายน้ำ ตามกฎข้อ … 1 เขียนสมการเคมีได้ดังนี้ Al2(SO4)3 (aq) + NaOH (aq) Al(OH)3 (s) + NaSO4 (aq) ชนิดของปฏิกิริยา

12 ตัวอย่างปฏิกิริยาการตกตะกอน
ทำนายว่าเกิดตะกอนหรือไม่ NaNO3(..) + FeCl2 (..) NaCl (..) + Fe(NO3)2 (..) NaCl ละลายน้ำ ตามกฎข้อ … 1 2 Fe(NO3)2 ละลายน้ำ ตามกฎข้อ … ชนิดของปฏิกิริยา

13 NaNO3 ละลายน้ำ ตามกฎข้อ … FeCl2 ละลายน้ำ ตามกฎข้อ … สรุป ไม่เกิดตะกอน
NaCl (..) + Fe(NO3)2 (..) NaNO3 (..) + FeCl2 (..) NaNO3 ละลายน้ำ ตามกฎข้อ … 1 FeCl2 ละลายน้ำ ตามกฎข้อ … 3 สรุป ไม่เกิดตะกอน NaCl (aq) + Fe(NO3)2(aq) NaNO3 (aq) + FeCl2(aq) Click ชนิดของปฏิกิริยา


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของปฏิกิริยาเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google