งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ ใช้งานมัลติมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ ใช้งานมัลติมีเดีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ ใช้งานมัลติมีเดีย
( Multimedia Application ) III

2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ มัลติมีเดีย
ไมโครคอมพิวเตอร์ เทคนิคและวิธีการ นำเสนอข้อมูล เทคโนโลยีจอภาพ เทคโนโลยี มัลติมีเดีย เทคโนโลยี ซอฟท์แวร์ เทคโนโลยีอุปกรณ์นำเข้า และแสดงผลข้อมูล เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เครือข่าย เทคโนโลยี ในการเก็บบันทึกข้อมูล เทคโนโลยี ในการย่อขนาดข้อมูล

3 เทคโนโลยีการย่อขยายข้อมูล (Data Compress Technology)
ทำให้การจัดการระบบมัลติมีเดีย ต้องการหน่วยเก็บข้อมูลที่มีความจุมากพอที่จะใช้จัดการเก็บภาพ และเสียงขนาดใหญ่ได้ เพื่อย่อขนาดของข้อมูลให้ลดลงก่อนมีการจัดเก็บลงในหน่วยความจำ แต่คงความสมบูรณ์เมื่อเรียกใช้งาน

4 สื่อที่ใช้ย่อขนาดข้อมูล
เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูล สื่อที่ใช้ย่อขนาดข้อมูล มี 2 ประเภท คือ ภาพ (Image) เสียง (Sound)

5 เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูล
ภาพ (Image) เป็นสื่อหลักที่ใช้กับระบบมัลติมีเดีย สามารถสร้างแรงจูงใจได้สูง การนำเสนอภาพที่มีสีสรรประกอบการนำเสนอ Lossless Technique Lossy Technique

6 Joint Photographic Expert Group
เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูล Joint Photographic Expert Group ใช้เทคนิค Lossy Technique ทำการแบ่งขนาดของภาพเป็นบล็อกเล็ก ๆ ตามอัตราส่วนที่ต้องในกระบวนการขยายภาพก็ดำเนินการที่ตรงกัน เทคนิคและวิธีการแบบนี้จะทำไฟล์ภาพที่มีคุณภาพ

7 Moving Pictures Expert Group
เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูล Moving Pictures Expert Group ใช้เทคนิค Lossy Technique เป็นการย่อขนาดและเก็บบันทึกสัญญาณวิดิทัศน์ , สัญญาณเสียง และภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบของสัญญาณดิจิตอล

8 Moving Pictures Expert Group
เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูล Moving Pictures Expert Group MPEG-1 : ซีดีรอม วิดิทัศน์และสัญญาณเสียง MPEG-2 : วิดิทัศน์ในการแพร่คลื่นแบบเต็มจอ MPEG-3 : ภาพและเสียงระบบสเตริโอ MPEG-4 : โทรศัพท์ภาพ

9 เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูล
เสียง (Sound) เป็นสื่อหลักที่ใช้กับระบบมัลติมีเดีย สามารถสร้างแรงจูงใจได้สูง การนำเสนอภาพที่มีสีสรรประกอบการนำเสนอ Wave File MIDI File

10 เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูล
Wave File ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัทไมโครซอฟต์ จะเป็นการแปลงจากสัญญาณเสียงที่อยู่ในรูปของความถี่ให้เป็นสัญญาณดิจิตอล

11 MIDI File เป็นรูปแบบของการติดต่อสื่อสารระหว่าง ไมโครคอมพิวเตอร์ กับ
เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูล MIDI File MIDI – Musical Instrument Digital Interface เป็นรูปแบบของการติดต่อสื่อสารระหว่าง ไมโครคอมพิวเตอร์ กับ สังคราะห์เสียงดนตรีอิเล็กทรนิกส์

12 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Computer Network Technology)
ประโยชน์อันไร้ขอบเขต ทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนสามารถต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ของตนเองเข้ากับผู้อื่น เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยหลัก ในการประยุกต์ใช้งานร่วมกัน

13 องค์ประกอบด้านเน็ตเวิร์ก
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่าย องค์ประกอบด้านเน็ตเวิร์ก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรเครือข่าย สายเคบิลพร้อมด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อ

14 การเชื่อมต่อระบบ Bus Network Star Network Token-Ring Network
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่าย การเชื่อมต่อระบบ Bus Network Star Network Token-Ring Network

15 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ (Software Technology)
ซอฟต์แวร์จำแนกออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะหรือจุดมุ่งหมายในการใช้งาน สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถจำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน

16 เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูล (Presentation and Methodology Technology)
เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องพิจารณาในการพัฒนาระบบงานมัลติมีเดีย เนื้อหา วิธีการนำเสนอเนื้อหา ขั้นตอนการเรียนรู้แบบ MIAP

17 เนื้อหา (Content) มโนมติของเนื้อหา ประเภทของเนื้อหา
เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูล เนื้อหา (Content) ข่าวสาร สาระสำคัญต่าง ๆ ที่ใช้เป็นข้อมูลในการเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งที่เป็นความรู้และทักษะ เพื่อให้เกิดความรู้ มโนมติของเนื้อหา ประเภทของเนื้อหา เกณฑ์การเลือกเนื้อหา

18 มโนมติของเนื้อหา เป็นความคิดรวบยอด เป้าหมายหรือแกนของสาระของเนื้อหา
เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูล มโนมติของเนื้อหา เป็นความคิดรวบยอด เป้าหมายหรือแกนของสาระของเนื้อหา

19 ประเภทของเนื้อหา ความรู้ทางทฤษฎี (Knowledge) ทักษะความชำนาญ (Skill)
เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูล ประเภทของเนื้อหา จำแนกได้ตามลักษณะของการเรียนรู้ ความรู้ทางทฤษฎี (Knowledge) ทักษะความชำนาญ (Skill)

20 เกณฑ์การเลือกเนื้อหา
เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูล เกณฑ์การเลือกเนื้อหา มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต มีคุณค่าและประโยชน์ในการที่จะถ่ายทอดต่อๆไป เป็นแกนของสาระที่มีความสำคัญต่อศาสตร์ด้านนั้น ๆ สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ใช้

21 เกณฑ์การเลือกเนื้อหา
เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูล เกณฑ์การเลือกเนื้อหา เป็นเนื้อหาที่ช่วยกระตุ้นแนวความคิดของผู้ใช้ เป็นเนื้อหาที่สมดุลทั้งขอบข่ายและความลึก ทั้นต่อเทคโนโลยีและความก้าวหน้า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

22 วิธีการนำเสนอเนื้อหา
เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูล วิธีการนำเสนอเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีต้องเหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน แบบบรรยาย แบบถามตอบ แบบศึกษาด้วยตนเอง

23 ขั้นตอนการเรียนรู้แบบ MIAP
เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูล ขั้นตอนการเรียนรู้แบบ MIAP เป็นขั้นตอนที่เหมือนกับการเรียนรู้ของมนุษย์ สามารถนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียได้ด้วย

24 MIAP Motivation Information Application Progress
เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูล MIAP Motivation Information Application Progress

25 Application MIAP Motivation Information Progress ขั้นสนใจปัญหา
เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูล MIAP Motivation ขั้นสนใจปัญหา Information ขั้นศึกษาข้อมูล Application ขั้นนำข้อมูลมาใช้ Progress ประเมินผลสำเร็จ

26 THE END


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ ใช้งานมัลติมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google