งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
อารยธรรมอินเดียเริ่มจากอารยธรรม โบราณ 4,500 ปีมาแล้วและเข้าสู่การก่อตัว ของอารยธรรมสำคัญของโลกแห่งหนึ่ง คือ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

3 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ คืออารยธรรมที่คลุมพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย รวมพื้นที่ตั้งแต่ปากแม่น้ำสินธุ จดเขตบาลูจิสถาน รวมบริเวณที่เป็นรัฐราชสถานและรัฐคุชราต เขตอารยธรรมนี้มีอายุราว 2,500 ปีก่อนคริสต์กาล เมืองโบราณที่ขุดค้นพบมีความสำคัญยิ่ง ทำให้ได้ค้นพบโบราณวัตถุหลายอย่าง เช่น แผ่นตราประทับ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ รูปปั้นคนและสัตว์ ตัวซากเมืองทำให้พบว่ามีควาเจริญทางสถาปัตยกรรม มีประสาทป้อมคล้ายกับอาโครโปลิสของกรีก เมืองโบราณนี้คือ โมเฮนโจดาโร และ ฮารัปปา เป็นเมืองขนาดใหญ่กว่าเมืองอื่นๆ ที่ขุดได้ทั้งหมด 70 กว่าแห่ง

4

5

6 ช่วงเวลาทางโบราณคดีของอารยธรรมนี้อยู่ระหว่างยุคหินใหม่กับยุคทองแดงสันนิษฐานว่าผู้คนมีอารยธรรมสูง เนื่องจากมีตัวอักษรใช้ด้วย แต่ตัวอักษรนี้ยังไม่มีใครอ่านออกไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของอารยธรรมนี้คือชนกลุ่มใด แต่หลักฐานโครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดได้ทำให้ทราบว่ามีลักษณะของเผ่าพันธุ์เมดิเตอร์เรเนียนและโปรโตออสตราลอยด์ ซึ่งตรงกับลักษณะของคนพื้นเมืองอินเดียที่ชาวอารยันเรียกว่าพวก ฑราวิท (หรือ คราวิเดียน) และเอามาเป็นทาสของพวกอารยัน จึงถูกเรียกว่า ทัสยุ (ทาส)

7 รูปปั้นสตรี ไม่สวมเสื้อผ้า
แต่มีเครื่องประดับที่คอและแขน ทำด้วยทองแดง 2000 ปี ก่อน ค.ศ. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

8 รูปปั้นบุรุษไว้หนวดเครา
จากอารยธรรมโมเฮนโจดาโร

9 อารยธรรมนี้เสื่อมลงในราว 1,500 ปีก่อนคริสต์กาล สาเหตุใหญ่น่าจะมาจากภัยน้ำท่วมและการรุกรานจากภายนอก เนื่องจากประวัติศาสตร์ของชนชาติอารยเริ่มต้นในช่วง 1,500 ปี ก่อนคริสต์กาล จึงน่าเป็นไปได้ว่าพวกอารยคือผู้รุกราน อารยธรรมสินธุ


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google