งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

2 น.ส.รัตนาวดี วงค์ประสงค์ ม.5/1 เลขที่ 28
จัดทำโดย น.ส.รัตนาวดี วงค์ประสงค์ ม.5/1 เลขที่ 28

3 ที่ตั้งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ พบใน บริเวณดินแดนภาคตะวันตกของอินเดีย หรือ ปากีสถานในปัจจุบัน อาณาเขตของแม่น้ำสินธุครอบคลุมบริเวณกว้างกว่าลุ่มแม่น้ำไนล์แห่งอียิปต์

4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ
จริง เพราะ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมีห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำเสีย-น้ำดี พบอ่างอาบน้ำใหญ่ เจริญกว่าอารยธรรมอื่นจนสมัยโรมันจึงมีห้องน้ำดีๆเทียบได้ มีการสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการเพื่อกันผู้รุกราน มีอาวุธ กระสุนดินเผา การค้าและการขนส่ง ติดต่อเอเชียกลาง อัฟกานิสถาน เปอร์เซีย อินเดียตอนใต้ เพื่อนำวัตถุดิบมาผลิตเครื่องใช้เครื่องประดับ พบภาพเรือบนดวงตรา ลักษณะเรือคล้ายอียิปต์ พบอูฐ พาหนะเทียมเกวียนเทียมวัว มี 2 ล้อ 4 ล้อ พบลูกตุ้มน้ำหนัก เป็นต้น

5 สิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมีห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำดี-น้ำเสี พบอ่างอาบน้ำใหญ่ เจริญกว่าอารยธรรมอื่นจนเทียบสมัยโรมันจึงมีห้องน้ำดีๆเทียบได้ การค้าและการขนส่ง ติดต่อเอเชียกลางอัฟกานิสถาน เปอร์เซีย อินเดียตอนใต้ เพื่อนำวัตถุดิบมาผลิตเครื่องใช้เครื่องประดับ พบภาพเรือบนดวงตรา ลักษณะเรือคล้ายอียิปต์ พบอูฐ พาหนะเกวียนเทียม วัว มี 2 ล้อ 4 ล้อ พลลูกตุ้มน้ำหนัก มีการสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการ เพื่อกันผู้รุกราน มีอาวุธ กระสุนดินเผา - มีถนนและซอยตัดกันเป็นมุมฉาก บ้านอยู่สองฟาก ถนนมีเสาตะเกียงเป็นระยะๆ

6 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอธิพลต่อสังคมไทย
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ มีการนับถือศาสนาที่คล้ายคลึงกันกับไทย นั่นคือ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาพุทธ ซึ่งคนไทยเองก็นับถือและบูชา เทพเจ้าเช่นเดียวกันกับคนอินเดีย


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google