งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการต่ออายุและจองหนังสือ ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการต่ออายุและจองหนังสือ ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการต่ออายุและจองหนังสือ ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ภูมิใจเสนอ ... บริการต่ออายุและจองหนังสือ ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท

2 Contents บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเอง 1 บริการจองหนังสือด้วยตนเอง 2

3 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท
ไปที่ และเลือกเมนู Self Renewal of Books ด้านซ้ายมือ

4 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท
พิมพ์ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย และรหัสบาร์โค้ด แล้ว Submit

5 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท
หน้าจอจะปรากฏชื่อของผู้ยืมต่อและจำนวนรายการยืมทั้งหมด

6 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท
เลือกที่ Items Currently Checked Out จะปรากฏรายการหนังสือที่ยืมออก กรณีหนังสือเกินกำหนดส่งจะแสดงจำนวนเงินค่าปรับเป็นสีแดงและไม่ปรากฏช่องให้ยืมต่อ “RENEW”

7 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท
เลือกรายการที่ต้องการยืมต่อและเลือก Renew Selected สำหรับการยืมต่อบางรายการ หรือเลือก Renew All เพื่อยืมต่อทั้งหมด

8 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท
จะปรากฏข้อความ RENEWED Now due และวันกำหนดส่งใหม่หลังวันกำหนดส่งเดิม

9 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท
ถ้าท่านยืมต่อไม่ได้ หรือยืมต่อไม่สำเร็จจะปรากฏข้อความต่อไปนี้ ON HOLD (.. HOLDS) : รายการที่มีผู้อื่นจองไว้ ITEM IS OVERDUE : รายการนี้เกินกำหนดส่ง TOO SOON TO RENEW : ยืมต่อเร็วเกินไป TOO MANY RENEWALS : ยืมต่อเกิน 2 ครั้งแล้ว You cannot renew item because : your registration has expired : ไม่สามารถยืมต่อได้เพราะบัตรสมาชิกหมดอายุ You cannot renew item because : You owe too much money : ไม่สามารถยืมต่อได้เพราะมีหนี้ค้างชำระเกิน 50 บาท

10 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท
เงื่อนไขในการยืมต่อ สามารถยืมต่อได้ 2 ครั้ง ถ้าหนังสือเล่มที่ต้องการยืมต่อไม่มีผู้อื่นจองไว้ สามารถยืมต่อได้เมื่อถึงวันกำหนดส่งหรือก่อนวันกำหนดส่ง 1 วัน ยกเว้นสิ่งพิมพ์ที่กำหนดให้ยืมระยะสั้น ได้แก่ หนังสือสำรองและวิทยานิพนธ์ ยืมต่อได้เมื่อถึงวันกำหนดส่งเท่านั้น สมาชิกห้องสมุดไม่สามารถยืมต่อได้ในกรณีต่อไปนี้ บัตรสมาชิกหมดอายุ หนังสือเล่มที่ต้องการยืมต่อเกินวันกำหนดส่ง สมาชิกห้องสมุดมีหนี้ค้างชำระเกิน 50 บาท

11 บริการจองหนังสือด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท
สืบค้นหนังสือจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (MULINET) ได้ที่

12 บริการจองหนังสือด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท
เมื่อได้หนังสือรายการที่ต้องการแล้ว ให้เลือกคำสั่ง Request โดย ต้องเป็นหนังสือที่มีผู้ยืมแล้วทุกฉบับ (Copy) เท่านั้น โดยดูที่ Status ของหนังสือ จะปรากฏว่า “Due” แล้วตามด้วยวันที่กำหนดส่ง

13 บริการจองหนังสือด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท
ผู้จองพิมพ์ชื่อ นามสกุลเป็นภาษาไทย และรหัสบาร์โค้ดสมาชิกห้องสมุด โดยในกรณีต้องการกำหนดวันที่ไม่ต้องการหนังสือ เพื่อให้ยกเลิกการจอง ให้คลิกเลือกวัน เดือน ปี ที่หัวข้อ Cancel if not filled by แล้วคลิก Submit

14 บริการจองหนังสือด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท
ระบบจะแสดงข้อความบอกให้ทราบว่าขั้นตอนการจองเรียบร้อยแล้ว

15 บริการจองหนังสือด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท
ทำการตรวจสอบ Request ผ่านระบบ TELNET

16 บริการจองหนังสือด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท
หนังสือที่ได้ทำการจองเข้าระบบแล้ว จะปรากฏคำว่า Hold ในช่องแสดงสถานภาพหนังสือ (Status) ซึ่งกรณีนี้ผู้ยืมหนังสือดังกล่าวจะไม่สามารถยืมต่อ (Renew) ได้

17 บริการจองหนังสือด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท
เมื่อผูยืมนําหนังสือมาคืน หองสมุดเจาของหนังสือจะเก็บ หนังสือไวบนชั้นจอง 3 วัน ผูขอจองตองไปรับหนังสือดวยตนเอง ณ หองสมุดนั้น หากผูจองไมมาติดตอยืมภายในเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์ในการจองหนังสือ หองสมุดจะทําการยกเลิกคําสั่งจองดังกลาว การจองจะสามารถทำได้ในกรณีที่หนังสือทุกเล่มถูกยืมออกหมดแล้วเท่านั้น ซึ่งหากหนังสือรายการใดที่มีที่ห้องสมุดอื่นจะต้องติดต่อขอใช้บริการผ่าน Book Mobile ในการตรวจสอบวาหนังสือที่ขอจองไวนั้นอยูบนชั้นจองหรือยัง สามารถดูไดจากสถานภาพหนังสือ (Status) หากปรากฏสถานภาพเปนหนังสือ ON HOLDSHELF หมายถึง หนังสืออยูบนชั้นหนังสือจองและผูจองสามารถติดตอยืมหนังสือเลมนั้นได

18 บริการจองหนังสือด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท

19

20

21

22

23 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt บริการต่ออายุและจองหนังสือ ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google